Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 6
  Hôm nay: 1894
  Tổng lượt truy cập: 1127336

Văn Bản 3.0 Văn Bản 3.0

Tên loại Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
Thông báo 74/TB-VPCP 14-03-2023 Kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp ngày 01 tháng 3 năm 2023 về tình hình, kết quả triển khai thực hiện Luật Cư trú và Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ
Nghị quyết 26/NQ-CP 27-02-2023 Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Nghị quyết 06/2023/NĐ-CP 21-02-2023 Quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức
Văn bản chỉ đạo điều hành 01/2023/QĐ-UBND 13-02-2023 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Gò Công Đông
Văn bản chỉ đạo điều hành 02/2023/QĐ-TTg 03-02-2023 Về khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân
Nghị định 02/2023/NĐ-CP 01-02-2023 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước
Văn bản chỉ đạo điều hành 06/2023/TT-BTC 31-01-2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
Thông tư 06/2023/TT-BTC 31-01-2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
Quyết định 01/2023/QĐ-TTg 31-01-2023 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Văn bản chỉ đạo điều hành 67/QĐ-BTP 27-01-2023 Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc bộ phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp năm 2022
Văn bản chỉ đạo điều hành 01/2023/TT-BCT 19-01-2023 Bãi bỏ một số quy định tại Thông tư số 02/2019/TT-BCT ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện phát triển dự án điện gió và Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện gió và Thông tư số 18/2020/TT-BCT ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời
Thông tư 01/2023/TT-BGDĐT 06-01-2023 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên
Nghị định 111/2022/NĐ-CP 30-12-2022 Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính Phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp
Văn bản chỉ đạo điều hành 1639/QĐ-TTg 28-12-2022 Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu ngành giao thông vận tải
Thông tư 78/2022/TT-BTC 26-12-2022 Thông tư 78/2022/TT-BTC ngày 26/12/2022 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán chi NSNN năm 2023.
Văn bản chỉ đạo điều hành 75/2022/TT-BTC 22-12-2022 Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú, có hiệu lực thi hành kể từ ngày
Văn bản chỉ đạo điều hành 74/2022/TT-BTC 22-12-2022 Thông tư số 74/2022/TT-BTC Quy định về hình thức, thời hạn thu, nộp, kê khai các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quy định của Bộ Tài chính.
Văn bản chỉ đạo điều hành 104/2022/NĐ-CP 21-12-2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công
Thông tư 10/2022/TT-BNV 19-12-2022 Thông tư số 10/2022/TT-BNV ngày 19 tháng 12 năm 2022 của Bộ Nội vụ quy định thời hạn bảo quản tài liệu
Quyết định 41/2022/QĐ-UBND 19-12-2022 Ban hành Quy định về quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết