Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Xã Tân Đông với công tác cải cách hành chính năm 2021
21/12/2021

Năm 2021, UBND xã Tân Đông tiếp tục chỉ đạo, điều hành công cải cách hành chính nói chung và công tác kiểm soát thủ tục hành chính nói riêng nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ, công chức tại đơn vị ngày càng hoàn thiện hơn. Công tác tuyên truyền cải cách thủ tục hành chính sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, công chức và trong nhân dân và hoạt động có hiệu quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo hướng đơn giản, thuận tiện về giải quyết các thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân. Niêm yết công khai, minh bạch tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả về quy trình giải quyết thủ tục hành chính, thời gian nhận, trả hồ sơ, lệ phí cho công dân biết.

Năm 2021, xã Tân Đông đã niêm yết 188 thủ tục với 36 lĩnh vực; trong đó có 124 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, 47 thủ tục liên thông tỉnh; 10 thủ tục liên thông huyện và có 07 thủ tục áp dụng chung.

Trong năm xã đã tiếp nhận 1.352 hồ sơ trực tuyến và đã giải quyết 100% hồ sơ; trong đó, giải quyết trước hạn: 1.061 hồ sơ, đúng hạn: 291 hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn; có 23 hồ sơ trả kết quả qua dịch vụ bưu chính.

Ủy ban nhân dân xã thường xuyên triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn xã. Qua việc triển khai thực hiện nhìn chung cán bộ công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết thực hiện đúng theo quy định.

 Song song đó, Ủy ban nhân dân xã xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2021. Bố trí 01 công chức Văn phòng- Thống kê cán bộ đầu mối làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính; tổ chức tuyên truyền trong nội bộ được 04 cuộc có 113 lượt cán bộ, công chức xã, ấp dự; tuyên truyền rộng rãi trên đài truyền thanh xã và các trạm truyền thanh ấp được 31 cuộc với hơn 16.403 lượt người nghe. Ngoài ra còn tổ chức thực hiện khảo sát sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Qua việc khảo sát bằng phiếu lấy phiếu ý kiến của tổ chức cá nhân có trên 95% người dân lựa chọn tốt/ rất hài lòng; còn lại đạt yêu cầu/ hài lòng.

Lãnh đạo UBND xã thường xuyên kiểm tra các công chức, đặc biệt là công chức thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, nhắc nhở phải thường xuyên theo dõi, cập nhập các văn bản, thủ tục hành chính mới ban hành, hoặc bãi bỏ, bổ sung để triển khai áp dụng thực hiện kịp thời tại đơn vị, đảm bảo đúng quy định.

Nhìn chung, trong năm 2021 các thủ tục hành chính đã được tiếp nhận đúng thẩm quyền, trình tự cách thức thực hiện, thành phần hồ sơ, thu phí, lệ phí,… do đó các thủ tục hành chính đã được giải quyết, trả kết quả trước hoặc đúng thời hạn theo quy định, không để hồ sơ tồn đọng hay quá hạn, gây phiền hà cho cá nhân, tổ chức.

Bên cạnh đó, thủ tục hành chính được công khai minh bạch, kỷ luật kỷ cương hành chính được nâng cao. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông hoạt động có hiệu quả cao, giảm thời gian chờ đợi trong quá trình giao dịch giữa tổ chức cá nhân với cơ quan Nhà nước.

Trong thời gian tới, UBND xã Tân Đông tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách thủ tục hành chính sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, công chức và trong nhân dân. Đẩy mạnh hoạt động có hiệu quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo hướng đơn giản, thuận tiện về giải quyết các thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân. Đồng thời phải thực hiện triệt để việc niêm yết công khai, minh bạch tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả về quy trình giải quyết thủ tục hành chính, thời gian nhận, trả hồ sơ, lệ phí cho công dân biết. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, nâng cao về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ thông tin vào trong cơ quan hành chính nhà nước để phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

                                                                      

                                                                                  Lê Hằng.   

Liên kết Liên kết