Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Rà soát, cập nhật thông tin công chức, viên chức trên phần mềm quản lý hồ sơ công chức, viên chức của huyện.
18/01/2022

Thực hiện Kế hoạch số 798/KH-SNV ngày 06 tháng 4 năm 2021 của Sở Nội vụ kiểm tra việc cập nhập và khai thác dữ liệu phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị và địa phương. Qua kiểm tra việc cập nhập và khai thác dữ liệu trên phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện vẫn còn nhiều cơ quan, đơn vị chưa cập nhật đầy đủ thông tin theo quy định như: quá trình công tác đa số các hồ sơ chưa đính kèm các file quyết định liên quan trong quá trình công tác; quá trình đào tạo, bồi dưỡng, các file văn bằng, chứng chỉ liên quan trong quá trình đào tạo, bồi dưỡng; cán bộ, công chức, viên chức đã nghĩ hưu mà trên phần mềm vẫn ở trạng thái đang làm việc; hồ sơ nâng lương, bổ nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức chưa cập nhật kịp thời và chưa cập nhật quyết định; hồ sơ thân nhân, khen thưởng, kỷ luật, đánh giá … cập nhật thông tin chưa đầy đủ.

Phần mềm quản lý cán bộ công chức, viên chức

Để việc kiểm tra rà soát, cập nhật thông tin công chức, viên chức trên phần mềm quản lý hồ sơ công chức, viên chức của huyện được thuận lợi và đạt yêu cầu. Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chỉ đạo công chức, viên chức được giao nhiệm vụ thường xuyên tiến hành rà soát, kiểm tra, cập nhật, bổ sung, điều chỉnh dữ liệu hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, kịp thời của các dữ liệu hồ sơ, phục vụ cho việc sử dụng và khai thác phần mềm quản lý một cách hiệu quả. Đối với các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập giao phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Hiệu trưởng các trường thực hiện rà soát, cập nhật thông tin viên chức trên phần mềm. Kết quả thực hiện hoàn thành việc rà soát, cập nhật trong tháng 01 năm 2022. Giao Phòng Nội vụ kiểm tra, hướng dẫn và báo cáo Ủy ban nhân dân huyện tiến độ thực hiện của các cơ quan, đơn vị.

 

Nhật Lam

Liên kết Liên kết