Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Kho bạc Nhà nước Gò Công Đông: Kho bạc Nhà nước đẩy mạnh công nghệ thông tin hướng tới Kho bạc số.
09/11/2021

Thực hiện mục tiêu chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước (KBNN) giai đoạn 2021 -2030, Công nghệ thông tin(CNTT) hướng tới Kho bạc số theo Quyết định số 2739/QĐ-KBNN ngày 04/6/2021.

 Đến 2020, KBNN đã cơ bản hoàn thành thực hiện mục tiêu Kho bạc điện tử theo chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020 với hàng loạt đề án ứng dụng CNTT được triển khai, trong đó hệ thống Tabmis đóng vai trò trung tâm, có khả năng kết nối, trao đổi thông tin dữ liệu với một số hệ thống liên quan để cung cấp thông tin báo cáo đầy đủ, kịp thời cho các cấp chính quyền và cơ quan tài chính trong quá trình quản lý điều hành ngân sách nhà nước; hoàn thiện các ứng dụng CNTT khác  theo mô hình tập trung có kết nối với hệ thống Tabmis nhằm đáp ứng tốt yêu cầu cải cách tài chính – ngân sách và hình thành Kho bạc điện tử. Kho dữ liệu thống kê, phân tích nghiệp vụ của KBNN đã được xây dựng và triển khai, cung cấp nguồn dữ liệu quan trọng cho cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính – ngân sách, phục vụ công tác quản lý, điều hành. KBNN đã triển khai dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) đến 100% các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước(NSNN), với trên 98 % giao dịch kiểm soát chi NSNN được thực hiện qua DVCTT.

Theo Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “ chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” đều thống nhất quan điểm chỉ đạo về “ xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số” . Vì vậy, KBNN phải phát triển các chương trình ứng dụng CNTT theo hướng chuyển đổi số phù hợp xu hướng phát triển của thế giới là hoạt động tất yếu.

Thực hiện chiến lược phát triển KBNN giai đoạn 2021-2030, KBNN đã xây dựng kiến trúc tổng thể CNTT hướng tới Kho bạc số.

Kiến trúc tổng thể CNTT đóng vai trò quan trọng trong xây dựng và phát triển các hệ thống CNTT phục vụ điều hành và hoạt động nghiệp vụ tại KBNN, giúp nâng cao năng lực quản trị, năng suất hoạt động và chất lượng dịch vụ.

 Kiến trúc tổng thể CNTT  hướng tới Kho bạc số bao gồm: Kiến trúc nghiệp vụ; kiến trúc dữ liệu; kiến trúc ứng dụng; kiến trúc kỹ thuật – công nghệ; kiến trúc an toàn thông tin. Xây dựng nhằm hình thành Kho bạc số dược chia thành 02 giai đoạn, cụ thể như sau :

 - Giai đoạn 2021 đến 2025 tập trung vào dữ liệu số theo hướng đẩy mạnh việc liên kết liên thông dữ liệu với các bộ ngành, cơ quan, đơn vị ở trung ương và địa phương; cung cấp các dịch vụ thuộc chức năng nhiệm vụ kho bạc Nhà nước; từng bước chia sẽ dữ liệu mở, đồng thời triển khai các dịch vụ cơ bản về phân tích rủi ro hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành dựa vào dữ liệu hướng tới mục tiêu xây dựng kho bạc dựa trên dữ liệu số.

- Giai đoạn 2026 đến 2030 tiếp tục tập trung liên thông dữ liệu số, đẩy mạnh chia sẽ dữ liệu mở từ đó cung cấp thêm nhiều dịch vụ mới; đẩy mạnh phân tích rủi ro, phân tích dự báo dữ liệu dựa trên dữ liệu lớn, công nghệ  trí tuệ nhân tạo hướng đến hình thành kho bạc số.

 Hệ thống KBNN đến năm 2030, các hoạt động nghiệp vụ của Kho bạc Nhà nước (KBNN) được thực hiện trên nển tảng công nghệ thông tin hiện đại và hình thành kho bạc Số ./.

                       

                                                                                                                Nguyễn Văn Tài

Liên kết Liên kết