Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Gò Công Đông triển khai thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg đẩy mạnh Thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030.
20/12/2021

Để đẩy mạnh thực hiện chương trình hình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh nói chung và huyện Gò Công Đông nói riêng hiệu quả đồng bộ và thống nhất. Ngày 15/12, Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Đông ban hành công văn số 3617/ UBND v/v triển khai tổ chức thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030.

Theo đó UBND huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai quán triệt tổ chức thực hiện chỉ thị số 23 ngày 2/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ và nghị quyết 76/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; gắn với việc triển khai, thực hiện Quyết định số 3352/QĐ-UBND ngày 01/12/2021 của Ủy ban nhân dân huyện ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn huyện; đồng thời tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng về đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân, dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, trong sạch, vững mạnh, tinh gọn  hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển; lấy người dân làm trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá chất lượng hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước. 

Cải cách hành chính là trách nhiệm của hệ thống chính trị, do vậy cần tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng và sự đồng thuận, thống nhất của người dân, tổ chức và xã hội trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính. Trong quá trình tổ chức triển khai, cần đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền một cách sâu rộng về mục tiêu, ý nghĩa và nội dung, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chương trình tổng thể đến cán bộ, công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Các cơ quan, ban ngành, các xã, thị trấn trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Chương trình tổng thể và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện về kết quả, tiến độ thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính được giao; tăng cường công tác tự kiểm tra, đánh giá nghiêm túc, trung thực, khách quan kết quả thực hiện cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức trong triển khai từng nhiệm vụ cải cách hành chính.

Các cơ quan, đơn vị và các xã- thị trấn quan tâm, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính của đơn vị thuộc lĩnh vực, phạm vi quản lý; giảm tỉ lệ trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ; nghiêm túc thực hiện việc Xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn; theo dõi, chấn chỉnh tác phong, lề lối và thái độ làm việc của công chức tại Bộ phận một cửa các cấp, xây dựng hình ảnh đội ngũ công chức chuyên nghiệp cách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, thân thiện và tận tình phục vụ nhân dân.

Tăng cường vai trò, trách nhiệm, năng lực của công chức, viên chức, phụ trách công tác cải cách hành chính của các cơ quan đơn vị Ủy ban nhân dân các xã thị trấn các cơ quan được phân công chủ trì tham mưu các nội dung cải cách hành chính trong Chương trình tổng thể của huyện. 

Thực hiện cơ chế phân công, phối hợp rõ ràng, cụ thể, rõ thẩm quyền, trách nhiệm tại cơ quan, đơn vị, địa bàn quản lý trong triển khai các nội dung cải cách hành chính để đảm bảo Chương trình tổng thể được triển khai đồng bộ, thống nhất theo lộ trình và mục tiêu đã đề ra.

Ủy ban Nhân dân huyện giao Phòng Nội vụ tăng cường vai trò, trách nhiệm của cơ quan thường trực cải cách hành chính, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện triển khai hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện; Đồng thời chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị, ủy ban các xã- thị trấn tham mưu ủy ban huyện: tổ chức thực hiện đo lường, xác định Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với phục sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước theo yêu cầu của Sở nội vụ. 

Thực hiện cơ chế phân công, phối hợp rõ ràng, cụ thể rõ thẩm quyền trách nhiệm giữa cơ quan, đơn vị trong triển khai các nội dung cải cách hành chính để đảm bảo Chương trình tổng thể được triển khai đồng bộ, thống nhất theo lộ trình và mục tiêu đã đề ra. Khẩn trương tham mưu, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện hoàn thành việc rà soát, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy và kiện toàn chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo các qui định.

Đảm bảo tính cạnh tranh lành mạnh, dân chủ, công khai, minh bạch trong tuyển dụng, bổ nhiệm, đề bạt công chức, viên chức; tăng cường kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm…. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Công văn này, kịp thời báo cáo UBND huyện những vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện.

UBND huyện giao Văn phòng HĐND& UBND huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện cải cách hành chính đảm bảo hiệu quả; rà soát, nghiên cứu, đánh giá, đề xuất phương án phân cấp nhằm đẩy mạnh phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính; phối hợp tổ chức thực hiện đo lường, xác định Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trong việc quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức; sự hài lòng của người dân đối với chất lượng cung ứng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước; dịch công cho người dân; dịch vụ y tế công, dịch vụ giáo dục công…..theo kết quả triển khai cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

            Lê Hằng

Liên kết Liên kết