Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Gò Công Đông: định hướng Chuyển đổi số đến năm 2030
19/01/2022

 Nhằm cụ thể hóa và triển khai có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số của huyện theo Kế hoạch số 370 /KH-UBND ngày 08/12/2021 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc chuyển đổi số tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. UBND huyện Gò Công Đông xây dựng kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Mục tiêu của việc chuyển đổi số là góp phần nâng cao chất lượng đời sống xã hội và sự hài lòng của người dân. Theo đó, đến năm 2030, thực hiện chuyển
đổi số đồng bộ theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tức là 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động; 90% hồ sơ công việc của huyện và 70% hồ sơ công việc của xã, thị trấn được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước); Triển khai nền tảng dữ liệu cho các ngành kinh tế trọng điểm dựa trên dữ liệu của các cơ quan nhà nước và hạ tầng kết nối mạng Internet vạn vật (IoT), kết nối, chia sẻ rộng khắp giữa các cơ quan nhà nước, giảm 30% thủ tục hành chính; mở dữ liệu cho các tổ chức, doanh nghiệp, tăng 30% dịch vụ sáng tạo dựa trên dữ liệu phục vụ người dân, doanh nghiệp khi tỉnh đã hình thành.

70% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý; 90% người dân doanh nghiệp hài lòng với các dịch vụ của Chính quyền số Tiền Giang cung cấp.  Phối hợp các ngành hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế đạt mục tiêu theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh đề ra. Phát triển xã hội số, thu hẹp khoảng cách số, mạng di động 5G phủ sóng toàn huyện; Tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử trên 80%.

Theo kế hoạch, người đứng đầu chịu trách nhiệm trực tiếp về chuyển đổi số trong cơ quan, tổ chức, lĩnh vực, địa bàn mình phụ trách; Tổ chức phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, người dân và doanh nghiệp về sự cần thiết và tính cấp thiết của chuyển đổi số. cam kết đổi mới, cho phép thử nghiệm cái mới, ứng dụng công nghệ mới vì mục tiêu phát triển bền vững, liên kết các thành phần khác nhau theo mô hình kinh tế tuần hoàn; Thúc đẩy phát triển công nghiệp sáng tạo trong ngành, lĩnh vực mình phụ trách.

Triển khai các chương trình, đề án hỗ trợ phát triển hạ tầng số, nền tảng số cho xã hội thúc đẩy quá trình chuyển đổi số khi tỉnh ban hành. Gắn các mục tiêu, nhiệm vụ về chuyển đổi số với nghị quyết, chiến lược, chương trình hành động, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của huyện….

Xây dựng chuyên mục tuyên truyền, phổ biến về kế hoạch và kết quả thực hiện chuyển đổi số của huyện trên đài và phương tiện truyền thông của huyện. Chia sẻ, phổ biến câu chuyện thành công, tôn vinh gương thành công điển hình về chuyển đổi số. Tăng cường, quán triệt tuyên truyền thực hiện nghiêm túc các quy định về Luật An toàn thông tin mạng, an ninh mạng, bảo vệ bí mật nhà nước; Tuyên truyền hướng dẫn người dân nâng cao nhận thức tự bảo vệ khi tham gia hoạt động trên môi trường số…

Nhiệm vụ, giải pháp phát triển Chính quyền số: Đảm bảo 100% dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 phải được cung cấp ở mức độ 3,4. Thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định của Chính phủ. Thực hiện chuẩn hóa, điện tử hóa quy trình nghiệp vụ xử lý hồ sơ trên môi trường mạng, biểu mẫu, chế độ báo cáo; tăng cường gửi, nhận văn bản, báo cáo điện tử tích hợp chữ ký số giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội và các doanh nghiệp; thực hiện số hóa hồ sơ, lưu trữ hồ sơ công việc điện tử của các cơ quan nhà nước theo quy định….

Nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế số: tuyên truyền, phổ biến kiến thức chung về thực hiện chuyển đổi số, giới thiệu và chia sẽ các bài học thành công và thất bại của doanh nghiệp khi chuyển đổi qua kinh tế số trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Cử người tham gia các chương trình đào tạo về chuyển đổi số, kinh tế số. Tạo điều kiện phát triển doanh nghiệp công nghệ số…

Nhiệm vụ, giải pháp phát triển xã hội số: Triển khai các dịch vụ số trên nền tảng Chính quyền số, giúp người dân có thể lựa chọn các dịch vụ phù hợp với nhu cầu sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ y tế thông minh, giáo dục thông minh, giao thông thông minh, du lịch thông minh,… mang lại sự hài lòng cho người dân thông qua chuyển đổi số, khi tỉnh đã xây dựng và triển khai….

UBND huyện giao Phòng Văn hóa và Thông tin huyện chủ trì phối hợp với các cơ quan, ban ngành, doanh nghiệp hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, tổng hợp việc triển khai thực hiện kế hoạch này, định kỳ tham mưu Ủy ban nhân dân huyện báo cáo và kiến nghị Sở thông tin và Truyền thông (hàng quý, 6 tháng và năm) các biện pháp cần thiết để bảo đảm thực hiện đồng bộ và có hiệu quả. Phối hợp với Phòng Nội vụ và các cơ quan liên quan xây dựng, lồng ghép tiêu chí đánh giá về chuyển đổi số vào Bộ chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) của các cơ quan, ban, ngành huyện; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, ban ngành, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai thực Kế hoạch này theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Chủ động nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về chuyển đổi số; xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của cơ quan, đơn vị.

                                                                                                         Lê Hằng

Liên kết Liên kết