Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Gò Công Đông ban hành kế hoạch sắp xếp, sáp nhập các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập huyện giai đoạn 2022-2025
11/01/2022

Ngày 07/01/2022, UBND huyện GCĐ đã ban hành Kế hoạch số 08/KH-UBND về việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập huyện giai đoạn 2022-2025. Việc ban hành kế hoạch nhằm đảm bảo thực hiện Đề án số 02-ĐA/HU ngày 13/6/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy Gò Công Đông sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị huyện Gò Công Đông theo Nghị quyết số 18- NQ/TW, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII. Mục đích của kế hoạch nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước; bám sát quan điểm, chủ trương, quy định, hướng dẫn của Trung ương trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống giáo dục huyện tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Yêu cầu sắp xếp tinh gọn bộ máy, giảm ít nhất 10% đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập huyện so với năm 2021. Tiếp tục thực hiện sắp xếp các trường tiểu học trên cùng địa bàn cấp xã giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2025 để giảm 05/41 đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập, đạt tỉ lệ 12,20% so với năm 2021. Lộ trình trình thực hiện như sau:

 Năm 2022: Sáp nhập Trường TH Kiểng Phước 1 và Trường TH Kiểng Phước 2 thành Trường TH Kiểng Phước; sáp nhập TH Tân Phước 1 và Trường TH Tân Phước 2 thành Trường TH Tân Phước.  Năm 2023: Sáp nhập Trường TH Tân Thành 1 và Trường TH Tân Thành 2 thành Trường TH Tân Thành.  Năm 2024: Sáp nhập Trường TH Tân Tây 1 và Trường TH Tân Tây 2 thành Trường TH Tân Tây; sáp nhập Trường TH Vàm Láng 1 và Trường TH Vàm Láng 2 thành Trường TH Vàm Láng.

UBND huyện giao Phòng GD&ĐT hướng dẫn các trường tham mưu Ủy ban nhân dân cấp xã xây dựng Đề án sáp nhập đúng theo quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ. Tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm các nội dung công việc có liên quan đến sáp nhập, sắp xếp, tinh gọn bộ máy cho lãnh đạo các trường sáp nhập.

Phòng Nội vvụ phối hợp Phòng GD&ĐT xây dựng phương án sắp xếp, bố trí các chức danh lãnh đạo quản lý, viên chức theo quy định phù hợp với vị trí việc làm của các trường.Thực hiện chế độ chính sách đối với viên chức dôi dư sau khi sáp nhập theo quy định. Điều động bố trí viên chức dôi dư đến các trường đang khuyết theo đúng ví trí việc làm đã được phê duyệt.

Được biết trong thời gian qua, huyện GCĐ đã sáp nhập, hợp nhất 10 đơn vị trường học: Trường TH Tân Đông 1 và Trường TH Tân Đông 2 thành Trường TH Tân Đông; Trường TH Tân Hòa 1 và Trường TH Tân Hòa 2 thành Trường TH Tân Hòa; Trường TH Bình Nghị 1 và Trường TH Bình Nghị 2 thành Trường TH Bình Nghị; Trường TH Phước Trung 1 và Trường TH Phước Trung 2 thành Trường TH Phước Trung; Trường MN Tân Hòa vào Trường MN Ánh Dương thị trấn Tân Hòa./.

 

                                                                                        Lương Giàu

Liên kết Liên kết