Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

GCĐ xây dựng các mục tiêu chủ yếu trong Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước của huyện giai đoạn năm 2021 đến năm 2030
05/12/2021

Thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước của huyện giai năm 2021 đến năm 2030. Trong đó xây dựng các mục tiêu chủ yếu bao gồm về cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, Cải cách chế độ công vụ, Cải cách tài chính công, Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số theo từng năm, từng giai đoạn, lộ trình cụ thể.

Về cải cách thể chế: 100% nhiệm vụ tổ chức thi hành - theo dõi thi hành pháp luật, xử lý các kết quả theo dõi thi hành pháp luật và văn bản quy phạm pháp luật được rà soát, hệ thống hoá kịp thời đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Đến năm 2025 triển khai, phối hợp tổ chức thực hiện để cơ bản hoàn thiện hệ thống thể chế của nền hành chính nhà nước, trọng tâm là thể chế về tổ chức bộ máy và quản lý cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phát triển; đến năm 2030 hoàn thiện toàn diện, đồng bộ và vận hành có hiệu quả thể chế của nền hành chính hiện đại, thể chế phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo được bước đột phá trong huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của huyện và của tỉnh.

Cải cách thủ tục hành chính (TTHC): 100% TTHC được kiểm soát, tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả đúng quy định, quy trình chất lượng và kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các vấn đề phát hiện qua rà soát; 100% phản ánh, kiến nghị về TTHC thuộc thẩm quyền được phối hợp xử lý, công khai. Cải cách, đồng bộ, hiệu quả quy định TTHC liên quan đến người dân, doanh nghiệp, TTHC nội bộ giữa cơ quan hành chính nhà nước; đổi mới và nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Đẩy mạnh thực hiện TTHC trên môi trường điện tử để người dân, doanh nghiệp có thể thực hiện dịch vụ mọi lúc, mọi nơi, trên các phương tiện khác nhau. Đến năm 2025, hoàn thành việc đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, không theo địa giới hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, giảm thời gian đi lại, chi phí xã hội và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và đến năm 2030 thì 100% TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính, được triển khai thanh toán trực tuyến, trong số đó, tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến đạt từ 50% trở lên; tối thiểu 90% TTHC có đủ điều kiện, được cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4, đồng thời, hoàn thành việc tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công của tỉnh và Trang Thông tin của huyện. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4 trên tổng số hồ sơ đạt tối thiểu 80%; Bên cạnh đó đạt tối thiểu là 95% về mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC, trong đó, mức độ hài lòng về giải quyết các TTHC lĩnh vực đất đai, xây dựng, đầu tư đạt tối thiểu 90%.

Công chức hướng dẫn người dân nộp hồ sơ tại Bộ phận :Một cửa"

Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước: có 100% cơ quan chuyên môn; đơn vị sự nghiệp công lập được sắp xếp tổ chức bộ máy và kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, thực hiện đúng quy định về biên chế hành chính, số lượng người làm việc ở cơ quan, đơn vị. Phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan, tổ chức, khắc phục được tình trạng chồng chéo, trùng lắp giữa các cơ quan, tổ chức. Hoàn thành việc sắp xếp thu gọn các đơn vị hành chính ấp, khu phố theo giai đoạn. Giảm tối thiểu bình quân 10% số lượng đơn vị sự nghiệp công lập và 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021. Về mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đạt tối thiểu 90%. Mức độ hài lòng của người dân về cung cấp dịch vụ y tế, giáo dục công lập đạt tối thiểu 85%. Đến năm 2030, tiếp tục giảm bình quân 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2025. Hoàn thành việc sắp xếp thu gọn các đơn vị hành chính theo tiêu chuẩn. Mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đạt tối thiểu 95%. Mức độ hài lòng của người dân về cung cấp dịch vụ y tế, giáo dục công lập đạt tối thiểu 90%.

Cải cách chế độ công vụ: 100% cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập bố trí công chức theo đúng vị trí việc làm và tổ chức đánh giá cán bộ, công chức đầy đủ, đảm bảo theo quy định. Thực hiện tuyển dụng, bố trí công khai, minh bạch và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức-viên chức đảm bảo đạt chuẩn theo quy định. Trong đó, đến năm 2025, trên 98% cán bộ phải đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn quy định trước khi bầu cử vào chức vụ lãnh đạo, quản lý; 100% công chức đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn quy định trước khi bổ nhiệm ngạch công chức; bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý theo vị trí việc làm; 100% viên chức giữ chức vụ quản lý được bồi dưỡng năng lực, kỹ năng quản lý trước khi bổ nhiệm và 70% cán bộ, công chức cấp xã đạt chuẩn theo quy định. Đến năm 2030 có 100% cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập bố trí công chức, viên chức theo đúng vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp; 100% cán bộ, công chức cấp xã có trình độ và được chuẩn hoá về lý luận chính trị, chuyên môn, kỹ năng làm việc, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có chất lượng, cơ cấu hợp lý; đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín có đủ khả năng làm việc trong môi trường hiện đại.

 Cải cách tài chính công có 100% cơ quan hành chính thực hiện cơ chế tự chủ về sử dụng kinh phí quản lý hành chính; có tối thiểu 20% đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên; 100% đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác có đủ điều kiện chuyển sang tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư. Đến năm 2030 giảm bình quân 15% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2021 - 2025.

  Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số: hệ thống một cửa điện tử của huyện được kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công của tỉnh và Trang Thông tin của huyện; 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 phổ biến, liên quan tới nhiều người dân, doanh nghiệp được tích hợp; 100% người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến được cấp định danh và xác thực điện tử và hợp nhất trên tất cả các hệ thống tin của các cấp chính quyền

Năm 2025 có 80% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, gồm cả thiết bị di động và 80% hồ sơ công việc tại huyện và 60% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng và đến năm 2030 tỷ lệ này đạt 100% dịch vụ công,  90% và 70% hồ sơ công việc theo từng cấp  (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước). Chế độ báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội huyện được kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu số trên Hệ thống thông tin báo cáo Trung ương và địa phương. cơ sở dữ liệu tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử bao gồm các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu về Dân cư, Đất đai, Đăng ký doanh nghiệp, Tài chính, Bảo hiểm,… được kết nối, đưa vào sử dụng. Đến cuối năm 2025, phấn đấu 100% thực hiện họp thông qua hệ thống tại các cuộc họp của Ủy ban nhân dân huyện đến cấp xã; hình thành nền tảng dữ liệu kết nối, chia sẻ rộng khắp giữa các cơ quan nhà nước, giảm 30% thủ tục hành chính, tăng 30% dịch vụ sáng tạo dựa trên dữ liệu phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Nhật Lam

 

Liên kết Liên kết