Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

GCĐ tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức viên chức; Hội nghị người lao động và đối thoại nơi làm việc năm 2022.
27/11/2021

Để tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức- người lao động và đối thoại trong doanh nghiệp đạt hiệu quả, thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Ngày 26/11/2021, Ủy ban nhân dân huyện ban hành văn bản hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn huyện tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức viên chức, hội nghị người lao động và đối thoại nơi làm việc năm 2022 với những nội dung cụ thể như

Đối với hội nghị cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước, đoàn thể và Cơ quan Đảng: Tiếp tục thực hiện theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ và Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13 tháng 01 năm 2016 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Về nội dung, hình thức, quy trình tổ chức…tiếp tục thực hiện theo Hướng dẫn số 60/HD-LĐLĐ ngày 19/10/2015 của Liên đoàn Lao động tỉnh.

Đối với Hội nghị người lao động và đối thoại ở các doanh nghiệp trong và ngoài khu vực kinh tế nhà nước: Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động và Hướng dẫn số 41/HD-TLĐ ngày 11/11/2021 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về hướng dẫn Công đoàn tham gia đối thoại và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

 Thời gian tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức: từ nay đến hết ngày 31/12/2021 và Hội nghị người lao động: từ nay đến hết ngày 31/3/2022. Riêng thời gian tổ chức đối thoại trong doanh nghiệp ngoài quốc doanh do người sử dụng lao động và Ban chấp hành Công đoàn cơ sở có thống nhất và đăng ký với Liên đoàn lao động huyện.

Nhật Lam

Liên kết Liên kết