Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

GCĐ: thực hiện thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia
20/12/2021

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện thủ tục hành chính trên Cổng Dịchụ công Quốc gia, Ngày 14/12/2021, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Công văn số 3596/UBND triển khai thực hiện thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

 Để tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện thủ tục hành chính, nhất là thủ tục hành chính hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid1-9, Ủy ban nhân dân huyên đã giao các cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân các xã-thị trấn thực hiện các nhiệm vụ:

Thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo Quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, nhất là thủ tục hành chính hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Người dân đến giao dịch tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị trấn Tân Hòa

Đẩy mạnh việc chứng nhận và sử dụng sử dụng bản sao điện tử từ bản chính, tăng cường tuyên truyền, phổ biến việc triển khai và thực hiện thủ tục chứng thực và sử dụng bảo sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo chỉ đạo của tỉnh, huyện.

Kiên quyết không để xảy ra tình trạng yêu cầu bổ sung hồ sơ giấy đối với hồ sơ trực tuyến đã được gửi và ký số của người sử dụng lao động, cơ quan Bảo hiểm xã hội theo chỉ đạo của UBND tỉnh về tập trung xử lý hồ sơ dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Xử lý kịp thời và công khai kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm những cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý có hành vi chậm trễ, nhũng nhiễu, tiêu cực, tự yêu cầu bổ sung thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định pháp luật gây khó khăn, phiền hà trong thực hiện giải quyết thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức.

Giao Phòng văn hóa-Thông tin phối hợp các cơ quan liên quan tiếp tục theo dõi, hướng dẫn các đơn vị sử dụng Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa của tỉnh bảo đảm việc quản lý, vận hành theo dõi quá trình giải quyết thủ tục hành chính, cũng như tạo thuận lợi trong việc thao tác, xử lý nghiệp vụ của cán bộ, công chức thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính.

Nhật Lam

Liên kết Liên kết