Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

GCĐ phát động chuyên đề thi đua “đẩy mạnh cải cách hành chính” năm 2021
01/04/2021

Trên cơ sở kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn huyện; Vừa qua, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện ban hành kế hoạch phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” trên địa bàn huyện năm 2021 với các nội dung chủ yếu như: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC), nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy hành chính, tạo động lực và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Phát huy tinh thần sáng tạo trong CCHC, nâng cao ý thức trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ CCHC của huyện nói chung và công tác CCHC từng cơ quan, đơn vị nói riêng, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của người dân về hiệu quả CCHC nhà nước. Đối tượng thi đua bao gồm các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập và UBND cấp xã.Thời gian: Phát động chuyên đề thi đua từ tháng 01 đến tháng 11 năm 2021.

Bà Lê Hồng Tâm - Phó Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân

Nội dung thi đua có 07 tiêu chuẩn, gồm: công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; Cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính;

UBND huyện đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 01 đơn vị cấp xã về thành tích dẫn đầu công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện xuất sắc chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” năm 2021 và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tặng Giấy khen cho các 05 tập thể và 03 cá nhân của các đơn vị đạt hạng nhì và ba;

Ngoài ra, UBND huyện không xét khen cho đơn vị có cán bộ, công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên do sai phạm trong thực thi công vụ; những đơn vị có tổng số điểm dưới 97 điểm;

Giao Phòng Nội vụ phối hợp các cơ quan liên quan triển khai, tổ chức thực hiện kế hoạch. Định kỳ, hàng tháng tổ chức thẩm định kiểm tra đối chiếu các nội dung và tiêu chuẩn thi đua, lập thủ tục đề nghị khen thưởng; kết quả chấm điểm là cơ sở để Ủy ban nhân dân huyện đánh giá, xếp loại các cơ quan huyện, cấp xã thực hiện về công tác cải cách hành chính năm 2021đồng thời cộng điểm thưởng vào kết quả chỉ tiêu thi đua của Khối thi đua các xã – thị trấn năm 2021.

Nhật Lam

Liên kết Liên kết