Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

GCĐ nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính năm 2021 và những năm tiếp theo trên địa bàn huyện
02/11/2021

Thực hiện Kế hoạch số 273/KH-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính, Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công và Chỉ số Năng lực cạnh tranh của tỉnh năm 2021 và những năm tiếp theo. Ngày 19/10/2021, Ủy ban nhân dân huyện ban hành kế hoạch tổ chức triển khai, thực hiện chỉ số cải sách hành chính năm 2021 và những năm tiếp theo trên địa bàn huyện với những nội dung, giải pháp trọng tâm sau:

Về chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính (PAR Index): Các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân (UBND) các xã, thị trấn xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) hàng năm. Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo, đề xuất những sáng kiến, cách làm hay trong CCHC; gắn kết quả thực hiện CCHC với công tác thi đua, khen thưởng. Phòng Nội vụ tham mưu UBND huyện ban hành, tổ chức, triển khai thực hiện kế hoạch CCHC, kế hoạch tuyên truyền CCHC giai đoạn đảm bảo hiệu quả, tổ chức kiểm tra công tác CCHC hàng năm ít nhất 30% các cơ quan chuyên môn huyện, đơn vị hành chính cấp xã; đề xuất xử lý kịp thời các vấn đề phát hiện qua kiểm tra. Phối hợp Phòng Văn hóa và Thông tin, Văn phòng HĐND&UBND huyện triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến và Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, việc thực hiện quy chế làm việc của UBND huyện.

Về cải cách thể chế: Phòng Tư pháp có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) của UBND huyện, Hội đồng nhân dân huyện đảm bảo đúng trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật; dõi thi hành pháp luật hàng năm để triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện đúng thời gian quy định; xử lý các vấn đề phát hiện qua theo dõi và kế hoạch rà soát, hệ thống hóa VBQPPL hàng năm; kế hoạch kiểm tra việc thực hiện VBQPPL trên địa bàn huyện và báo cáo kết quả thực hiện đúng thời gian quy định; xử lý các vấn đề phát hiện qua rà soát, kiểm tra; đề xuất ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ những VBQPPL thuộc ngành, lĩnh vực mình phụ trách không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành hoặc thực tiễn tại địa phương.

Về cải cách thủ tục hành chính (TTHC) tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC trên địa bàn huyện. Rà soát, đề nghị cấp có thẩm quyền bãi bỏ các TTHC không còn phù hợp; chủ động cắt giảm thời gian giải quyết các TTHC, rút ngắn 30% thời gian giải quyết TTHC so với khung thời gian quy định chung đối với mục tiêu cắt giảm tối thiểu 10% chi phí tuân thủ TTHC mà cá nhân, tổ chức phải bỏ ra khi thực hiện TTHC. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả của cơ chế một cửa, một cửa liên thông, cơ chế một cửa hiện đại để giải quyết TTHC cho tổ chức và công dân được nhanh chóng, kịp thời và minh bạch. Thực hiện nghiêm túc việc hẹn và trả kết quả một lần, đúng cam kết, không yêu cầu bổ sung hồ sơ nhiều lần, tuyệt đối không tự đặt ra hoặc yêu cầu thêm các giấy tờ ngoài quy định.

Các ý kiến phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức, doanh nghiệp phải được xem xét, giải quyết theo quy định; nếu phát hiện sai phạm phải chấn chỉnh kịp thời hoặc xử lý nghiêm minh, nhất là các hành vi nhũng nhiễu, phiền hà, tiêu cực, tham nhũng, khi phát hiện, tùy theo mức độ, thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải thực hiện ngay việc sắp xếp, chuyển đổi vị trí công tác hoặc xử lý kỷ luật theo quy định. Cập nhật TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện và UBND cấp xã lên Trang Thông tin điện tử huyện. Tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC nhằm nâng cao chất lượng phục vụ cho người dân, doanh nghiệp; thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở Bộ phận Tiếp nhận và trả Kết quả huyện trong tiếp nhận, xử lý hồ sơ TTHC của tổ chức và cá nhân. Thực hiện công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục của cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện lên Trang thông tin điện tử huyện.

Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn huyện để tham mưu kiện toàn lại tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị phù hợp với địa phương nhằm khắc phục sự chồng chéo, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị. Định kỳ kiểm tra việc tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập huyện theo quy định, xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra.

Các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND cấp xã tự kiểm tra, rà soát, đánh giá định kỳ đối với các nhiệm vụ quản lý nhà nước đã được huyện phân cấp, ủy quyền và đề xuất hướng giải quyết; rà soát, dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của cơ quan trình UBND huyện ban hành. Xây dựng, tổ chức thực hiện Đề án tinh giản biên chế sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt (đến cuối năm 2021 thực hiện tinh giản tối thiểu 10% biên chế ở các cơ quan, đơn vị so với định mức được giao 2015). Rà soát các mặt còn tồn tại, hạn chế nêu trên để có biện pháp chấn chỉnh kịp thời. Trước tiên, hoàn thành các công việc UBND huyện giao còn chậm tiến độ, trong phân công cho cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) thuộc quyền phải có kiểm tra, giám sát theo nguyên tắc "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian hoàn thành", phù hợp với năng lực, sở trường của từng CBCCVC.

Người dân đến giao dịch tại Bộ phận "Một cửa" huyện

Về cải cách công vụ giao Phòng Nội vụ tham mưu việc tổ chức thi tuyển dụng công chức, viên chức thuộc thẩm quyền của UBND huyện đảm bảo nguyên tắc công khai, khách quan, công bằng, dân chủ và đúng quy định. Xây dựng phê duyệt kế hoạch tinh giản biên chế hàng năm; kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC, trong đó chú trọng đào tạo cán bộ, công chức cấp xã đạt chuẩn, những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Tăng cường kiểm tra CCHC, công vụ, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với văn hóa công sở tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện.

Thực hiện đúng các quy định của Đảng và Nhà nước về bổ nhiệm cán bộ, tuyển dụng công chức, viên chức theo thẩm quyền được phân cấp. Xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu chức danh nghề nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp. Bố trí công chức, viên chức đúng cơ cấu ngạch công chức và cơ cấu chức danh nghề nghiệp theo Đề án vị trí việc làm đã được duyệt.

 Trên cơ sở các văn bản quy định của Nhà nước, xây dựng, ban hành bộ tiêu chí, quy trình đánh giá CBCCVC thuộc thẩm quyền quản lý trên cơ sở lượng hóa cụ thể kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, kết quả rèn luyện phẩm chất đạo đức hàng năm, lấy chất lượng, hiệu quả công việc làm thước đo chủ yếu để đánh giá.

Về Cải cách tài chính công: Phòng Tài chính – Kế hoạch kiểm tra việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của các cơ quan, đơn vị, tiếp tục cơ chế khoán kinh phí quản lý hành chính gắn với chế độ tiền thưởng để khuyến khích những người làm việc tốt, hiệu quả; thực hiện giao quyền tự chủ cho các cơ quan, đơn vị gắn với chế độ tiền thưởng, mở rộng phạm vi khoán kinh phí quản lý hành chính bao gồm quỹ tiền thưởng bằng 10% quỹ tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 và các quy định có liên quan của cơ quan Trung ương có thẩm quyền. Các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện đúng quy định của Nhà nước về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính; khẩn trương thực hiện việc tổ chức, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Về Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số giao Phòng Văn hóa và Thông tin tăng cường công tác truyền thông về dịch vụ công trực tuyến, chính quyền điện tử, hướng đến xây dựng chính quyền số và hướng dẫn nâng cao các chỉ số PAR Index, PAPI, DDCI cho Nhân dân thông qua hệ thống đài truyền thanh trên địa bàn huyện, Trang thông tin điện tử huyện; đẩy mạnh khai thác các ứng dụng công nghệ nhằm hỗ trợ hoạt động truyền thông. Tham mưu UBND huyện triển khai thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC theo mô hình "phi địa giới hành chính" tại Bưu điện huyện, điểm bưu điện văn hóa xã trên địa bàn huyện đạt hiệu quả cả về chất và lượng.

Phối hợp với Bưu điện huyện tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng và nghiệp vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua hệ thống bưu điện; tuyên truyền cho người dân và doanh nghiệp hiểu rõ về sự thuận tiện khi tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định. Tiếp tục duy trì và cai tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Các cơ quan, đơn vị, UBND cấp xã tiếp tục triển khai thực hiện kết nối, liên thông phần mềm quản lý văn bản và điều hành, phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND huyện thường xuyên, rà soát, đồng bộ, công khai các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện do ngành phụ trách lên trang thông tin điện tử của huyện khi có sự thay đổi; đảm bảo tỷ lệ 100% dịch vụ công mức độ 4 đối với những TTHC đủ điều kiện nâng lên mức độ 4; đảm bảo thực hiện chức năng thanh toán trực tuyến đối với những TTHC có thu phí, lệ phí.

Về lĩnh vực "Tác động của CCHC đến người dân, tổ chức và các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện": Giao Phòng Tài chính kế hoạch huyện tham mưu UBND huyện tổ chức thực hiện đạt đầy đủ các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội do Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện giao; công tác thực hiện các giải pháp thu hút đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của huyện. Các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn triển khai, tổ chức thực hiện tốt và đánh giá các Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã trên địa bàn huyện do UBND huyện ban hành.

Nhật Lam

Liên kết Liên kết