Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

GCĐ nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính, chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công và Chỉ số Năng lực cạnh tranh năm 2021 và những năm tiếp theo trên địa bàn huyện
22/10/2021

Thực hiện Kế hoạch số 273/KH-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính, Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công và Chỉ số Năng lực cạnh tranh của tỉnh năm 2021 và những năm tiếp theo. Ngày 19/10/2021, Ủy ban nhân dân huyện ban hành kế hoạch tổ chức triển khai, thực hiện kế hoạch của tỉnh năm 2021 và những năm tiếp theo trên địa bàn huyện với những nhiệm vụ như:     Tổ chức quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc có hiệu quả Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh cho lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn huyện. Xác định nội dung, nhiệm vụ cụ thể thuộc phạm vi triển khai của huyện để chỉ đạo, phân công các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện thắng lợi Kế hoạch số 273/KH-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Khắc phục những tồn tại, hạn chế của những năm qua, xác định nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cho các cơ quan nhà nước nhằm cải thiện và nâng cao các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần của PAR Index, PAPI và DDCI trên địa bàn huyện. Tạo được sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về ý nghĩa, tầm quan trọng của các chỉ số. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan nhà nước trong nỗ lực cải thiện PAR Index, PAPI và DDCI hàng năm của huyện.

Thực hiện kế hoạch nâng cao PAR Index, PAPI và DDCI của huyện năm 2021 và những năm tiếp theo phải thực hiện đồng bộ. Tổ chức triển khai có hiệu quả việc cải thiện và nâng cao PAR Index, PAPI và DDCI là nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước các cấp, trong đó trọng tâm là các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì, cải thiện các tiêu chí, tiêu chí thành phần của PAR Index, PAPI và DDCI của huyện. Xác định cải thiện và nâng cao PAR Index, PAPI và DDCI của huyện là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, kiên trì, liên tục của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương. Kế thừa và phát huy những kết quả đạt được trong những năm qua, đồng thời, chủ động nghiên cứu, sáng tạo, quyết liệt áp dụng những giải pháp mới để nâng cao PAR Index, PAPI và DDCI của huyện trng năm 2021 và những năm tiếp theo.

Nhật Lam

Liên kết Liên kết