Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

GCĐ năm 2020 tiếp nhận 21.847 hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, trong đó có 15.284 hồ sơ trực tuyến
15/01/2021

Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, từ đầu năm Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện với các nhiệm vụ trọng tâm cụ thể để cho các cơ quan chuyên môn, UBND cấp xã xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị. Các nội dung trọng tâm đã triển khai thực hiện trong kế hoạch như: Niêm yết công khai thủ tục hành chính mới được công bố theo Quyết định số 3765/QĐ-UBND của UBND tỉnh; nhập tất cả hồ sơ vào phần mềm một cửa; xây dựng bộ hồ sơ mẫu, video hướng dẫn và công khai tại bộ phận một cửa; thực hiện việc tiếp nhận, xử lý các phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định, thủ tục hành chính; thực hiện đánh giá việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; tuyên truyền việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4; thực hiện xin lỗi tổ chức, cá nhân đối với các hồ sơ giải quyết quá hạn. Ngoài ra, trong năm Ủy ban nhân dân huyện ban hành các văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và công khai TTHC đầy đủ trên Trang thông tin điện tử của huyện

Trong năm, các lĩnh vực niêm yết có phát sinh hồ sơ được Bộ phận một cửa huyện, xã giải quyết theo đúng quy trình như: lĩnh vực Hộ tịch, lĩnh vực chứng thực, lĩnh vực đất đai, lĩnh vực, bảo trợ xã hội, lĩnh vực người có công, lĩnh vực thi đua khen thưởng, lĩnh vực tôn giáo, lĩnh vực tiếp công dân, lĩnh vực xử lý đơn thư, lĩnh vực đăng ký kinh doanh, lĩnh quản lý hoạt động xây dựng, lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước; lĩnh vực hội, tổ chức phi chính phủ... Việc giải quyết hồ sơ TTHC được thực hiện song song giữa hồ sơ giấy 100% hồ sơ vào phần mềm một cửa khi có phát sinh hồ sơ TTHC trên tất cả các lĩnh vực, in phiếu kiểm soát, phiếu hẹn và trả kết quả đối với các hồ sơ trả qua ngày, in sổ theo dõi hồ sơ. Từ đó, bộ phận một cửa trên địa bàn huyện không nhận phản ánh, kiến nghị nào của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính, thủ tục hành chính

Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận là 21.847 hồ sơ, trong đó tiếp nhận trực tuyến là 15.284 hồ sơ; trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính là 6.121 hồ sơ. Số hồ sơ đã giải quyết là 21.436 hồ sơ; trong đó, giải quyết trước hạn là 10.316 hồ sơ, đúng hạn là 10.733 hồ sơ và 141 hồ sơ đang giải quyết.

Nhìn chung công tác kiểm soát TTHC trong năm trên địa bàn huyện cơ bản đáp ứng được yêu cầu phục vụ cho tổ chức, cá nhân. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông được vận hành ngày càng đi vào nề nếp, đúng quy định, việc bố trí, sắp xếp công chức được bố trí đảm bảo thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thủ tục hành chính được thực hiện giải quyết đúng theo quy trình và được nhập vào phần mềm một cửa ngày càng tốt hơn. /.

Nhật Lam

Liên kết Liên kết