Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

GCĐ: đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện
10/01/2022

Thực hiện Chương trình hành động số 28-CTr/HU ngày 30/11/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 06 tháng 10 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao các chỉ số cải cách hành chính tỉnh, giai đoạn 2021-2026; Quyết định số 3352/QĐ-UBND ngày 01/12/2021 của UBND huyện về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính của huyện giai đoạn 2021-2030 và Chương trình hành động, kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện về việc chuyển đổi số huyện giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Căn cứ kết quả thực hiện chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính”, tỷ lệ ứng dụng chữ ký số trong việc trao đổi văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện năm 2021. Để thực hiện tốt hơn nữa ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước năm 2022 và những năm tiếp theo. Vừa qua, Ủy ban nhân dân huyện ban hành văn bản về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện với những nội dung chủ yếu như:

- Về ứng dụng chữ ký số: Tiếp tục đẩy mạnh số hóa văn bản, xây dựng hệ thống quản lý tài liệu điện tử, sử dụng chữ ký số trao đổi văn bản điện tử, bảo đảm 100% văn bản điện tử được trao đổi trên môi trường mạng (trừ văn bản mật) được ký số, đảm bảo an toàn dữ liệu trong việc trao đổi thông tin qua các phần mềm dùng chung, nâng cao hiệu quả quản lý, xử lý công việc, tiết kiệm thời gian, chi phí. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức trong việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành, giải quyết công việc. Thực hiện việc quản lý, sử dụng thiết bị chữ ký số tổ chức, cá nhân theo quy định. Đảm bảo 100% cán bộ, công chức của cơ quan, đơn vị được cấp hộp thư điện tử công vụ, thường xuyên sử dụng hộp thư điện tử công vụ trong công việc.

- Về thực hiện hệ thống Văn phòng điện tử, một cửa điện tử: Tiếp tục rà soát, kiểm tra tài khoản văn phòng điện tử; một cửa điện tử của lãnh đạo, công chức, viên chức chuyển công tác, nghỉ hưu; lập danh sách gửi về Văn phòng HĐND và UBND huyện để cập nhật, thay đổi. Các cơ quan, đơn vị thực hiện việc xử lý văn bản không để tồn đọng, chưa xử lý trên hệ thống Quản lý văn bản và điều hành của huyện. Văn bản tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện (văn bản trình ký chính thức), đồng thời phải gửi kèm file word qua Văn phòng điện tử - thông tin điều hành để thực hiện các bước của quy trình ký số văn bản phát hành trên hệ thống Quản lý văn bản và điều hành.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện đạt kết quả việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, phấn đấu đạt tỷ lệ theo yêu cầu của tỉnh đề ra.

Thủ trưởng các cơ quan huyện, Chủ tịch UBND xã, thị trấn chỉ đạo công chức, viên chức bộ phận một cửa khi tiếp nhận hồ sơ vận động tổ chức, cá nhân nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Hệ thống phòng, chống mã độc tập trung Kasperky: Rà soát các máy tính đã được cài đặt và kích hoạt bản quyền phần mềm phòng, chống mã độc Kasperky trong cơ quan, đơn vị, để cập nhật, kết nối vào hệ thống phòng, chống mã độc tập trung và chia sẽ thông tin mã độc của tỉnh. Không tự ý gỡ cài đặt phần mềm phòng, chống mã độc đã được cài đặt và kích hoạt bản quyền, chia sẽ mã độc với hệ thống tập trung của tỉnh. Các trường hợp sửa chữa hoặc thay đổi máy tính thì phối hợp với cán bộ đầu mối của Phòng Văn hóa và Thông tin, Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trung tâm Viễn thông Gò Công Đông để được hỗ trợ cài đặt, kích hoạt bản quyền phần mềm.

Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện chủ trì, phối hợp Phòng Văn hóa và Thông tin huyện hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện các nội dung nêu trên, báo cáo UBND huyện để có biện pháp chấn chỉnh đối với các cơ quan, đơn vị chưa thực hiện nghiêm.

Nhật Lam

Liên kết Liên kết