Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 9
  Hôm nay: 1128
  Tổng lượt truy cập: 987751

Văn Bản 3.0 Văn Bản 3.0

Tên loại Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
Quyết định 2/2022/QĐ-UBND 12-05-2022 Quyết định 02/2022/QĐ-UBND ngày 12/5/2022 của UBND huyện Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Gò Công Đông
Quyết định 01/2022/QĐ-UBND 01-04-2022 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng TNMT huyện Gò Công Đông
Nghị quyết 25/NQ-HĐND 17-12-2021 Nghị quyết dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2022
Nghị quyết 26/NQ-HĐND 17-12-2021 Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND của HĐND huyện về Kế hoạch đầu tư công năm 2021
Nghị quyết 27/NQ-HĐND 17-12-2021 Nghị quyết kế hoạch đầu tư công năm 2022
Nghị quyết 28/NQ-HĐND 17-12-2021 Nghị quyết thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Gò Công Đông
Nghị quyết 28/2021/NQ-HĐND 08-12-2021 NQ quy định mức hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công và thân nhân người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Nghị quyết 28/2021/NQ-HĐND 08-12-2021 Nghị quyết quy định mức hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công và thân nhân người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Nghị quyết 24/2021/NQ-HĐND 08-12-2021 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022.
Nghị quyết 23/2021/NQ-HĐND 08-12-2021 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang.
Nghị quyết 30/2021/NQ-HĐND 08-12-2021 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang.
Thông tư 05/2021/TT-TTCP 01-10-2021 Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị.
Thông tư 04/2021/TT-TTCP 01-10-2021 Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân
Nghị quyết 29/NQ-HĐND 17-09-2021 Nghị quyết thống nhất chủ trương thực hiện xã hội hóa dự án thu gom rác vận chuyển và xử lý rác thải trên địa bàn huyện Gò Công Đông giai đoạn 2022-2026
Nghị quyết 13/2021/NQ-HĐND 17-09-2021 Triển khai Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 17 tháng 9 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang.
Nghị quyết 12/2021/NQ-HĐND 17-09-2021 Triển khai Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 17 tháng 9 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang.
Nghị quyết 11/2021/NQ-HĐND 17-09-2021 Triển khai Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 17 tháng 9 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang.
Quyết định 39/2021/QĐ-UBND 13-09-2021 Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Quyết định 01/2021/QĐ-UBND 29-07-2021 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Gò Công Đông
Quyết định 16/2021/QĐ-UBND 12-07-2021 Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết