Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 128
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 1186691

Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản quy phạm pháp luật

Tìm thấy 61 văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
515/QĐ-TTg 15-05-2023 Phê duyệt Chương trình tổng thể về phát triển văn hóa Việt Nam giai đoạn 2023 - 2025 1-lượt Xem
24/2023/NĐ-CP 14-05-2023 Quy định mức lương sơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang 2-lượt Xem
733/CT-BGD-ĐT 10-05-2023 Chấn chỉnh thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy khi tực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục 1-lượt Xem
06/2023/TT-BNV 04-05-2023 Ban hành Quy chế cập nhật, sử dụng, khai thác dữ liệu, thông tin của Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước 0-lượt Xem
04/2023/TT-BNV 03-05-2023 bãi bỏ Thông tư số 03/2008/TT-BNV ngày 03/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện xét nâng ngạch không qua thi đối với cán bộ, công chức, viên chức đã có thông báo nghỉ hưu 0-lượt Xem
03/2023/TT- BNV 30-04-2023 hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 89/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP 1-lượt Xem
18/2023/NĐ-CP 28-04-2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp 0-lượt Xem
17/2023/NĐ-CP 26-04-2023 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan 0-lượt Xem
10/2023/TT-BCT 21-04-2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực 0-lượt Xem
426/QĐ-TTg 21-04-2023 về kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW ngày 21/10/2022 về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới 0-lượt Xem
10/CT-TTg 19-04-2023 Về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới 0-lượt Xem
13/2023/NĐ-CP 17-04-2023 Bảo vệ dữ liệu cá nhân 0-lượt Xem
08/2023/TT-BGDĐT 14-04-2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT, 02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập 0-lượt Xem
05/2023/NĐ-CP 15-02-2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập 0-lượt Xem
02/2023/QĐ-TTg 03-02-2023 Về khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân 9-lượt Xem
964/QĐ-TTg 10-08-2022 về phê duyệt Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 0-lượt Xem
02/2023/QĐ-UBND 23-05-2022 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Gò Công Đông 0-lượt Xem
04/2022/TT-BNV 23-05-2022 Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 1 của Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố 0-lượt Xem
03/2021/QĐ-UBND 14-12-2021 Quyết định Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ huyện Gò Công Đông 1-lượt Xem
02/2021/QĐ-UBND 07-12-2021 Quyết định Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Gò Công Đông 0-lượt Xem

Liên kết Liên kết