Truy cập nội dung luôn
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Xây dựng nông thôn mới Xây dựng nông thôn mới

2365945_5270087_160520_28042023.JPG 2365945_5270087_160520_28042023.JPG
This file is added via programatically
1009-QD_PHE_DUYET_TAILIEU_signed2.pdf 1009-QD_PHE_DUYET_TAILIEU_signed2.pdf
2365945_6834452_150911_28042023.pdf is added via programatically
71-QD_giao_so_luong_nguoi_lam_viec-_signed.pdf 71-QD_giao_so_luong_nguoi_lam_viec-_signed.pdf
2365945_6834452_144442_28042023.pdf is added via programatically
4008_giao_chi_tieu_bien_che_CC_nam_2022signed_.pdf 4008_giao_chi_tieu_bien_che_CC_nam_2022signed_.pdf
2365945_6834452_144115_28042023.pdf is added via programatically
5670-chinh-sach--tinh-gian-bien-che.pdf 5670-chinh-sach--tinh-gian-bien-che.pdf
2365945_6834452_143632_28042023.pdf is added via programatically
04-bnv.signed.pdf 04-bnv.signed.pdf
2365945_6834452_143223_28042023.pdf is added via programatically
24_-NQ-sua-doi-BS-Dieu-1-NQ-25-HDND-signed.pdf 24_-NQ-sua-doi-BS-Dieu-1-NQ-25-HDND-signed.pdf
2365945_6834452_141342_28042023.pdf is added via programatically
23-NQ-TQ-ke-hoach-su-dung-dat-23_signed.pdf 23-NQ-TQ-ke-hoach-su-dung-dat-23_signed.pdf
2365945_6834452_141243_28042023.pdf is added via programatically
22-NQ-to-chuc-cac-ky-hop-thuong-le-HDND_signed.pdf 22-NQ-to-chuc-cac-ky-hop-thuong-le-HDND_signed.pdf
2365945_6834452_141145_28042023.pdf is added via programatically
21-NQ-ke-hoach-dau-tu-cong-23_signed.pdf 21-NQ-ke-hoach-dau-tu-cong-23_signed.pdf
2365945_6834452_141044_28042023.pdf is added via programatically
20-NQ-dieu-chinh-Dieu-1-NQ-27-DTC-22_signed.pdf 20-NQ-dieu-chinh-Dieu-1-NQ-27-DTC-22_signed.pdf
2365945_6834452_140951_28042023.pdf is added via programatically
19-NQ-sua-doi-BS-Dieu-1-NQ-18-HDND.pdf 19-NQ-sua-doi-BS-Dieu-1-NQ-18-HDND.pdf
2365945_6834452_140854_28042023.pdf is added via programatically
18-NQ-du-toan-thu-NSNN_thu-chi-NSDP-va-phan-bo-NSDP--2023_signed.pdf 18-NQ-du-toan-thu-NSNN_thu-chi-NSDP-va-phan-bo-NSDP--2023_signed.pdf
2365945_6834452_140739_28042023.pdf is added via programatically
17-NQ-phat-trien-KTXH-23_signed.pdf 17-NQ-phat-trien-KTXH-23_signed.pdf
2365945_6834452_140632_28042023.pdf is added via programatically
16-NQ-bau-BS-UV-UBND_signed.pdf 16-NQ-bau-BS-UV-UBND_signed.pdf
2365945_6834452_140533_28042023.pdf is added via programatically
15-NQ-mien-nhiem-UV-UBND-_signed.pdf 15-NQ-mien-nhiem-UV-UBND-_signed.pdf
2365945_6834452_140446_28042023.pdf is added via programatically
14-NQ-TQ-quy-hoac-SDD-2030_signed.pdf 14-NQ-TQ-quy-hoac-SDD-2030_signed.pdf
2365945_6834452_140356_28042023.pdf is added via programatically
13-NQ-thanh-lap-Doan-GS-giai-quyet-HS-mot-cua.pdf 13-NQ-thanh-lap-Doan-GS-giai-quyet-HS-mot-cua.pdf
2365945_6834452_140055_28042023.pdf is added via programatically
12-NQ-thanh-lap-dona-GS-dau-tu-xay-dung-co-ban-.pdf 12-NQ-thanh-lap-dona-GS-dau-tu-xay-dung-co-ban-.pdf
2365945_6834452_135944_28042023.pdf is added via programatically

Liên kết Liên kết