Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

UBND huyện Gò Công Đông ban hành kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCNVN (09/11) năm 2021
11/10/2021

Ngày 06/10/2021, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 196/KH-UBND về việc hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (ngày 09/11) trên địa bàn huyện Gò Công Đông năm 2021 với chủ đề: Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11), cơ quan, đơn vị, địa phương nỗ lực thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; triển khai toàn diện các lĩnh vực công tác bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, đổi mới, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Việc ban hành kế hoạch nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật trên địa bàn huyện, góp phần lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội về tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL; phát huy tính tích cực trong học tập, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân. Thông qua các hoạt động tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Yêu cầu việc tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật phải bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, thiết thực, tiết kiệm; lựa chọn hình thức phù hợp với điều kiện thực tế của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và an toàn về phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định. Xác định cụ thể nội dung công việc, thời gian, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật được tổ chức thường xuyên, liên tục, đặc biệt trong tháng cao điểm bắt đầu từ ngày 09/10/2021 đến ngày 09/11/2021 (trong đó tuần lễ cao điểm từ ngày 01/11 đến ngày 09/11/2021).

Theo kế hoạch, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn căn cứ điều kiện tình hình thực tế tổ chức triển khai thực hiện với nội dung, hình thức phù hợp, cụ thể như:

Tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về phòng, chống dịch bệnh; tập trung các quy định về cách ly y tế; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống dịch bệnh; tình hình thi hành pháp luật và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống dịch Covid -19; nội dung chính sách, pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp, an sinh xã hội, hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19; tuyên truyền các quy định pháp luật liên quan trực tiếp tới quyền, nghĩa vụ của người dân, doanh nghiệp, những vấn đề dư luận, xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật; phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật…

Các cơ quan, đơn vị chủ động lựa chọn hình thức tổ chức Ngày Pháp luật phù hợp với tình hình, yêu cầu thực tế, bảo đảm hiệu quả, thiết thực, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao và công tác phòng, chống dịch Covid-19  như: Phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng (Trang thông tin điện tử của huyện và hệ thống loa truyền thanh từ huyện đến xã); truyền thông qua mạng internet; cung cấp các tài liệu PBGDPL; tăng cường thời lượng, xây dựng các chuyên mục; đưa tin, bài; tổ chức treo băng rôn, pa nô, áp phích, cờ, phướn…với khẩu hiệu phù hợp về hưởng ứng Ngày Pháp luật tại cơ quan, đơn vị, địa phương hoặc trên các tuyến đường phù hợp; tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật hoặc phát động hưởng ứng tham gia các cuộc thi tìm hiểu pháp luật do Trung ương, tỉnh phát động./.

 

                                                                                   Lương Giàu

Liên kết Liên kết