Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Thường trực HĐND huyện triển khai một số công tác trọng tâm tháng 3 của Thường trực, hai Ban HĐND huyện.
07/03/2022

Căn cứ Kế hoạch số 10/KH-HĐND ngày 24/01/2022 của Thường trực HĐND huyện về công tác trọng tâm của Thường trực, hai Ban HĐND huyện năm 2022. Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện triển khai thực hiện một số công tác trọng tâm tháng 3 như sau:

Về công tác Thường trực HĐND: xây dựng và lấy ý kiến nội dung hướng dẫn thi đua HĐND xã-thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026, đồng thời, triển khai cho Thường trực HĐND xã-thị trấn đăng ký danh hiệu thi năm 2022. Tổ chức họp Đoàn giám sát và thực hiện giám sát chuyên đề của HĐND huyện về việc thực hiện Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở ấp, khu phố; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã; mức bồi dưỡng đối với những người trực tiếp tham gia công việc ở ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Thực hiện việc lấy ý kiến Ủy ban nhân dân (UBND), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, tổ trưởng các tổ đại biểu và đại biểu HĐND về ban hành chương trình giám sát HĐND huyện năm 2023 vào kỳ họp giữa năm 2022. Rà soát việc giải quyết các kiến nghị cử tri cử tri trước, sau kỳ họp thứ 14 HĐND huyện Khóa XI; trước, sau kỳ họp thứ 2 HĐND Khóa XII thuộc lĩnh vực Ban phụ trách; đồng thời xây dựng và triển khai kế hoạch giám sát việc giải quyết các kiến nghị cử tri.

Đối với công tác của hai Ban HĐND, giao Ban Kinh tế-Xã hội đề xuất nội dung giám sát chuyên đề HĐND huyện về Xây dựng Nông thôn mới nâng cao trên địa bàn huyện. Rà soát, đề xuất Thường trực HĐND huyện giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri trước, sau kỳ họp thứ 14 HĐND Khóa XI; trước, sau kỳ họp thứ 2 HĐND Khóa XII thuộc lĩnh vực Ban phụ trách. Khảo sát tình hình thực hiện các ý kiến, kiến nghị cử tri; việc thực hiện Nghị quyết HĐND huyện phục vụ cho Thường trực HĐND huyện tổ chức phiên họp giải quyết kiến nghị cử tri và giám sát thường xuyên theo quy định. Thường xuyên theo dõi, kiến nghị với HĐND huyện về những vấn đề thuộc lĩnh vực mà Ban phụ trách. Đề xuất Thường trực HĐND huyện xử ký tốt các đơn thư khiếu nại, tố cáo, của công dân (nếu có). Tham gia hoạt động giám sát UBMTTQ huyện, các Ban và Thường trực HĐND tỉnh. Thực hiện tốt các nhiệm vụ khác được Thường trực HĐND huyện phân công và các vấn đề phát sinh của Ban.

Giao Ban Pháp chế đề xuất kịp thời Thường trực HĐND huyện tổ chức giám sát chuyên đề HĐND huyện về việc thực hiện Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở ấp, khu phố; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã; mức bồi dưỡng đối với những người trực tiếp tham gia công việc ở ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Rà soát, đề xuất Thường trực HĐND huyện giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri trước, sau kỳ họp thứ 14 HĐND Khóa XI; trước, sau kỳ họp thứ 2 HĐND Khóa XII thuộc lĩnh vực Ban phụ trách. Thường xuyên theo dõi, kiến nghị với HĐND huyện về những vấn đề thuộc lĩnh vực mà Ban phụ trách. Tham gia hoạt động giám sát, khảo sát của Ban Kinh tế-Xã hội huyện, UBMTTQ huyện; Ban Pháp chế và Thường trực HĐND tỉnh. Thực hiện tốt các nhiệm vụ khác được Thường trực HĐND huyện phân công và các vấn đề phát sinh của Ban.

Nhật Lam

Liên kết Liên kết