Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (ngày 09/11) năm 2019,
02/11/2019

Để Ngày pháp luật năm 2019 tiếp tục được thực hiện sâu rộng, thiết thực, hiệu quả, nhằm khơi dậy ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong thực hành “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”, vừa qua UBND huyện ban hành kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn huyện.

Qua thời gian tổ chức hưởng ứng Ngày pháp luật đã trở thành sự kiện chính trị - pháp lý quan trọng, được thực hiện đồng bộ, thống nhất; huy động được sự tham gia, phối hợp thực hiện của các cơ quan, ban ngành, các tổ chức đoàn thể, sự hưởng ứng của toàn dân; góp phần quan trọng trong chuyển biến ý thức tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, đáp ứng yêu cầu triển khai các nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, địa phương, nâng cao văn hóa pháp lý cho mỗi cá nhân trong cộng đồng. Từ đó, khẳng định vị trí, vai trò, ý nghĩa của Ngày pháp luật và vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội.

Việc tổ chức hưởng ứng Ngày pháp luật phải bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, thiết thực và hiệu quả;  nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân. Xác định cụ thể nội dung công việc, thời gian, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, địa phương trong tổ chức Ngày Pháp luật.

Kế hoạch yêu cầu phải đảm bảo về nội dung, hình thức và thời gian thực hiện cụ thể: Tập trung quán triệt, phổ biến nội dung chính sách pháp luật của nhà nước, nhất là các quy định về nội dung các luật mới ban hành như Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Luật Đặc xá; Luật An ninh mạng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch…, các quy định pháp luật có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; lao động, bảo vệ môi trường, bảo đảm vệ sinh, an ninh, an toàn trường học; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, khiếu nại, tố cáo; phòng, chống xâm hại phụ nữ và trẻ em, bạo lực học đường, bạo lực gia đình, tội phạm, các tệ nạn xã hội và cháy nổ; bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm và các vấn đề khác của xã hội được dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội…

Tăng cường phổ biến, thông tin về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, thực hiện đồng bộ các biện pháp đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; hoàn thiện pháp luật về đầu tư công, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, chính sách người có công, bảo trợ xã hội, bảo đảm an sinh xã hội; cải cách chính sách pháp luật về đất đai, bảo hiểm xã hội. Đẩy mạnh giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật; các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác PBGDPL; phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trong chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng gắn với tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư; tổng kết 05 năm triển khai Luật PBGDPL; tổng kết 05 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện; Quán triệt, phổ biến và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tháng cao điểm tùy tình hình thực tế tổ chức các hoạt động bằng các hình thức phù với điều kiện thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Bên cạnh, tổ chức các hoạt động truyền thông về Ngày pháp luật, các cơ quan, ban ngành phối hợp tổ chức phổ biến, truyền thông rộng rãi về mục đích, ý nghĩa Ngày Pháp luật Việt Nam qua các ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thông, các trang mạng xã hội. Các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật cần tổ chức thường xuyên, liên tục, đặc biệt trong tháng cao điểm bắt đầu từ ngày 10/10 đến ngày 10/11/2019.

                                                                                                                                                                                                                       Ngọc Thanh

Liên kết Liên kết