Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Hướng dẫn quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật cấp xã không thuộc đối tượng áp dụng theo Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
15/05/2021

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND) không duy trì Tủ sách pháp luật cấp xã và giao Chủ tịch UBND cấp huyện chỉ đạo, hướng dẫn sáp nhập Tủ sách pháp luật thành bộ phận sách, tài liệu pháp luật của Thư viện hoặc điểm Bưu điện - Văn hóa, Trung tâm học tập cộng đồng hiện có đang hoạt động hiệu quả trên địa bàn cấp xã. Việc sáp nhập Tủ sách pháp luật hoàn thành trước ngày 31/12/2020. Ngày 07 tháng 01 năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Công văn số 14/UBND về việc tăng cường quản lý Tủ sách pháp luật không thuộc đối tượng áp dụng theo Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg.

Thực hiện Công văn số 1880/UBND-NC ngày 29/4/2021 của UBND tỉnh về hướng dẫn quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật cấp xã không thuộc đối tượng áp dụng theo Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Để việc sáp nhập Tủ sách pháp luật được thực hiện đúng quy định của Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời để quản lý, khai thác thống nhất sách, tài liệu pháp luật trên địa bàn huyện. UBND huyện chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thực hiện việc sáp nhập, quản lý, khai thác sách, tài liệu pháp luật như: Cán bộ được giao quản lý Thư viện xã hoặc điểm Bưu điện - Văn hóa xã, Trung tâm học tập cộng đồng mà Tủ sách pháp luật được sáp nhập có trách nhiệm trực tiếp quản lý, khai thác sách, tài liệu pháp luật theo quy định.

Công chức Tư pháp - Hộ tịch có trách nhiệm tham mưu UBND cấp xã theo dõi, chỉ đạo việc rà soát các sách, tài liệu có nội dung quy định pháp luật hết hiệu lực; luân chuyển, trao đổi sách, tài liệu pháp luật tại Thư viện xã hoặc điểm Bưu điện - Văn hóa xã, Trung tâm học tập cộng đồng với Tủ sách tự quản ở cộng đồng và thực hiện các giải pháp khác nâng cao hiệu quả khai thác sách, tài liệu pháp luật trên địa bàn. Về kinh phí xây dựng, quản lý, khai thác sách, tài liệu được bố trí trong kinh phí hoạt động của thiết chế văn hóa - thông tin cơ sở cấp xã mà Tủ sách pháp luật được sáp nhập;

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về về Ủy ban nhân dân huyện để được hướng dẫn.

Nhật Lam

Liên kết Liên kết