Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Hội đồng nhân dân huyện: Triển khai công tác trọng tâm, của Thường trực, hai Ban HĐND huyện năm 2022
21/02/2022

Ngày 24/01/2022, Hội đồng nhân dân huyện Gò Công Đông ban hành Kế hoạch số 10 về việc triển khai công tác trọng tâm của Thường trực, hai Ban HĐND huyện năm 2022.

Trên cơ sở căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền dịa phương năm 2019; Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015; Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 22/9/2021 của Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2022; Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 04/01/2022 của Thường trực HĐND huyện về chương trình giám sát của Thường trực HĐND và Chương trình giám sát của hai Ban HĐND huyện năm 2022.

Thường trực HĐND huyện xây dựng kế hoạch công tác trọng tâm năm 2022 (theo từng quý) của Thường trực, hai Ban HĐND huyện trong đó nhiệm vụ công tác trọng tâm quý 1 như sau:

Ban hành Chương trình công tác của Thường trực, hai Ban HĐND huyện năm 2022. Họp các ngành đánh giá rút kinh nghiệm công tác tổ chức Kỳ họp thứ 3 và ban hành kế hoạch và tổ chức Kỳ họp giữa năm 2022. Tổ chức đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh, kỳ họp thứ 3-HĐND huyện; tổng hợp các ý kiến, kiến nghị cử tri chuyển các ngành chức năng xem xét giải quyết và trả lời theo quy định.Thực hiện tiếp công dân thường xuyên tại cơ quan Thường trực HĐND huyện và tổ chức cho Chủ tịch HĐND huyện tiếp công dân định kỳ quý I/2022. Hướng dẫn Thường trực HĐND xã-thị trấn đăng ký danh hiệu thi năm 2022.Tổ chức các phiên họp Thường trực HĐND huyện định kỳ theo quy định. Giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp (nếu có). Họp giao ban với Thường trực HĐND xã-thị trấn quý I/2022. Đặc biệt, triển khai hoạt động giám sát: Thường trực HĐND huyện sẽ Ban hành Nghị quyết về chương trình giám sát của Thường trực HĐND huyện năm 2022. Xây dựng, triển khai kế hoạch và tiến hành giám sát chuyên đề của HĐND huyện: Giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở ấp, khu phố; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã; mức bồi dưỡng đối với những người trực tiếp tham gia công việc ở ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Lấy ý kiến UBND, UBMTTQVN huyện, tổ trưởng các tổ đại biểu và đại biểu HĐND về ban hành chương trình giám sát HĐND huyện năm 2023 vào kỳ họp giữa năm 2022. Rà soát việc giải quyết các kiến nghị cử tri cử tri trước, sau kỳ họp thứ 14 HĐND huyện khóa XI, đồng thời xây dựng kế hoạch giám sát việc giải quyết các kiến nghị cử tri. Tổ chức phiên họp Thường trực HDND huyện giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ 14 HĐND huyện khóa XI.

Đối với Hai Ban HĐND huyện thì Ban hành nội dung chương trình giám sát của Ban HĐND năm 2022. Tham gia các hoạt động giám sát do Thường trực HĐND huyện phân công.

 

Lê Trọng Khôi

Liên kết Liên kết