Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW đối với tín dụng chính sách
19/07/2021

Thực hiện chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban bí thư Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng tín sách xã hội, trên địa bàn Huyện Gò Công Đông hoạt động tín dụng chính sách xã hội đã phát huy hiệu quả thiết thực trong cuộc sống.

Gần 7 năm qua, với việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW đã giúp các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể hiểu rõ hơn về hoạt động của NHCSXH và tạo mọi điều kiện cho NHCSXH Huyện trong việc đẩy mạnh hoạt động tín dụng chính sách. Cụ thể như: hỗ trợ trang thiết bị, trụ sở làm việc, bố trí nguồn vốn ủy thác cho vay, bố trí Chủ tịch UBND xã tham gia thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị cấp huyện… Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW cấp ủy, chính quyền các cấp trong huyện đã nhận thức rõ rệt hơn về vai trò, vị trí của tín  dụng chính sách trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội, trên cơ sở đó giúp cho NHCSXH thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của mình. Đặc biệt, mô hình điểm giao dịch xã cố định trong khuôn viên UBND xã, thị trấn đã tạo điều kiện thuận lợi để NHCSXH Huyện “tận tâm phục vụ” bà con trong việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách của Nhà nước. Hơn nữa, hàng năm UBND Huyện Gò Công Đông trích chuyển một phần nguồn vốn địa phương ủy thác sang NHCSXH Huyện để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Thông qua nguồn vốn này đã có rất nhiều hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững. Để nâng cao hiệu quả thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW, thời gian tới, NHCSXH Huyện sẽ tiếp tục chủ động phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, Hội đoàn thể nhận thác thực hiện các chương trình tín dụng chính sách, tích cực tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội, thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, củng cố tổ TK&VV, tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn người vay sử dụng vốn vay có hiệu quả.

 Với những kết quả bước đầu trong việc triển khai Chỉ thị 40-CT/TW đã minh chứng cho một quyết sách đúng đắn của Đảng, tạo bước đột phá kết nối sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng NHCSXH hỗ trợ những đối tượng yếu thế vươn lên giảm nghèo, phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững, tô đậm thêm tính nhân văn của tín dụng chính sách xã hội dành cho người nghèo để không ai bị bỏ lại phía sau.

Nguyễn Thị Kim Anh

NHCSXH Huyện Gò Công Đông

Liên kết Liên kết