Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Gò Công Đông triển khai thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030
21/03/2022

Xác định rõ công tác giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình là một trong những trọng tâm của các chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị, là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị- nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và phát huy vai trò của gia đình, nhà trường, xã hội và mỗi người dân trong việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, định hướng giá trị, giáo dục thế hệ trẻ, góp phần hoàn thiện nhân cách, xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện từ gia đình, khơi dậy khát vọng cống hiến góp phần xây dựng và phát triển đất nước.

Ngày 11/3, Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Đông ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030 trên địa bàn huyện. Theo đó, từng cơ quan, đơn vị và địa phương có trách nhiệm trong công tác triển khai thực hiện Chương trình. Việc tổ chức triển khai phải đồng bộ, có sự phối hợp chặt chẽ, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và Nhân dân; các hoạt động triển khai phải thiết thực, có hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; chú trọng kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Chương trình thiết thực, hiệu quả. Các cơ quan, đơn vị và địa phương khi xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội hàng năm và giai đoạn, chú trọng đưa nội dung công tác giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình vào chương trình, kế hoạch gắn với kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, lồng ghép với các chương trình khác có liên quan để thực hiện.

Cụ thể: phấn đấu đến năm 2025 đạt 70% và đến năm 2030 đạt trên 90% hộ gia đình trên địa bàn huyện đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình. Đến năm 2025 đạt 80% và đến năm 2030 đạt 100% hộ gia đình trên địa bàn huyện được cung cấp tài liệu về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình. Đến năm 2025 đạt 80% và đến năm 2030 đạt trên 95% công nhân lao động tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện được tham gia sinh hoạt chuyên đề về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình. Phấn đấu hàng năm, 100% học sinh các cơ sở giáo dục và 100% cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện được tham gia sinh hoạt chuyên đề về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

Nhiệm vụ thực hiện là tiếp tục đổi mới công tác truyền thông nâng cao nhận thức của gia đình, cộng đồng, xã hội về tầm quan trọng của giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; Đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục chính sách, pháp luật có liên quan đến công tác gia đình; chuẩn mực đạo đức, ứng xử văn hóa trong gia đình, giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần trách nhiệm đối với bản thân, gia đình, cống hiến vì lợi ích cộng đồng, xã hội. Nêu gương người tốt, việc tốt, các mô hình gia đình tiêu biểu, nền nếp, ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, vợ chồng hòa thuận, anh chị em đoàn kết, thương yêu nhau; phê phán các hành vi lệch chuẩn, vi phạm các chuẩn mực đạo đức, các giá trị văn hóa truyền thống gia đình Việt Nam. Phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng, trưởng ấp, khu phố trong việc tuyên truyền, phổ biến truyền cảm hứng cho các thành viên trong gia đình, xã hội về đạo đức, lối sống. Chú trọng ngăn ngừa thông tin và sản phẩm văn hóa độc hại tác động đến gia đình.

Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về gia đình; Phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa cơ sở nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho các thành viên trong gia đình; Phát huy vai trò của gia đình, nhà trường, xã hội trong giáo dục đạo đức lối sống, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống trong gia đình

UBND huyện giao Phòng Văn hóa và Thông tin:  Hướng dẫn, triển khai, đôn đốc các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện Kế hoạch. Tổ chức triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên phạm vi toàn huyện. Tổ chức chiến dịch truyền thông vào dịp Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 hàng năm về chủ đề gia đình hạnh phúc, giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử trong gia đình phù hợp điều kiện thực tiễn nhằm tạo sự lan tỏa, hiệu ứng xã hội mạnh mẽ tôn vinh giá trị gia đình. Tiếp tục nâng cao chất lượng danh hiệu thi đua trong công tác gia đình. Xây dựng và nhân rộng các mô hình, câu lạc bộ về gia đình tiêu biểu, hạnh phúc, kiểu mẫu. Biểu dương, khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực và hiệu quả trong công tác giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

Tham mưu Chỉ đạo lồng ghép nội dung giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình vào hoạt động của Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, ban ngành huyện có liên quan và UBND các xã- thị trấn: Tăng cường sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh; các hoạt động về bình đẳng giới, thúc đẩy bình đẳng giới trong gia đình; chăm sóc người cao tuổi, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em trong gia đình; quan hệ ứng xử giữa các thành viên trong gia đình…. để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và phát huy vai trò của gia đình, nhà trường, xã hội và mỗi người dân trong việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, định hướng giá trị, giáo dục thế hệ trẻ, góp phần hoàn thiện nhân cách, xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện từ gia đình, khơi dậy khát vọng cống hiến góp phần xây dựng và phát triển đất nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII.

                                                                                                                    Lê Hằng  

Liên kết Liên kết