Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Gò Công Đông: thực hiện Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025
21/03/2022

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống bạo lực gia đình, tạo chuyển biến về nhận thức, hành động trong phòng, chống bạo lực để từng bước giảm dần bạo lực gia đình, kịp thời hỗ trợ người bị bạo lực gia đình trên địa bàn huyện. Ngày 11/3, Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Đông ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025 trên địa bàn huyện.

Quán triệt đầy đủ Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 21/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc triển khai thực hiện Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang để tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới. Đồng thời, cụ thể hóa, quyết tâm thực hiện có hiệu quả, tạo chuyển biến sâu sắc, toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã nêu trong Chương trình, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII.

Việc triển khai thực hiện Chương trình phải được tiến hành thường xuyên, kiên trì, nghiêm túc, tránh hình thức; phải đồng bộ, có sự phối hợp chặt chẽ, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và nhân dân; các hoạt động triển khai phải thiết thực, có hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; chú trọng kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Chương trình. Các cơ quan, đơn vị và địa phương khi xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội hàng năm và giai đoạn, chú trọng đưa nội dung công tác phòng, chống bạo lực gia đình vào chương trình, kế hoạch, gắn với kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.

Mục tiêu cụ thể  đến năm 2025, trên địa bàn huyện: đạt 40% số hộ gia đình tham gia các buổi nói chuyện chuyên đề về phòng, chống bạo lực gia đình do UBND cấp xã tổ chức tại các ấp, khu phố; trên 70% người có nguy cơ bị bạo lực gia đình được trang bị kiến thức, kỹ năng về ứng phó khi bị bạo lực gia đình. Phấn đấu đạt 95% những người bị bạo lực gia đình khi phát hiện được bảo vệ, trợ giúp pháp lý và chăm sóc sức khỏe; trên 80% những người có hành vi bạo lực gia đình khi phát hiện được tư vấn, cung cấp kiến thức, kỹ năng kiểm soát hành vi bạo lực. 100% các xã, thị trấn trên địa bàn huyện có cộng tác viên dân số kiêm công tác gia đình và trẻ em thực hiện các nhiệm vụ về phòng, chống bạo lực gia đình tại cộng đồng; 95% xã, thị trấn duy trì Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình và 90% người trực tiếp tham gia phòng, chống bạo lực gia đình cấp huyện và xã, thị trấn được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ về phòng, chống bạo lực gia đình.

Nhiệm vụ và giải pháp: Tổ chức thực hiện pháp luật, chính sách về phòng, chống bạo lực gia đình; Tăng cường công tác chỉ đạo, lãnh đạo và phối hợp liên ngành giữa các cơ quan, đơn vị và địa phương trong việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Kế hoạch; Xây dựng và vận hành hệ thống cung cấp dịch vụ hỗ trợ, phòng ngừa bạo lực gia đình; Thông tin, giáo dục, truyền thông phòng, chống bạo lực gia đình; Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ trực tiếp tham gia công tác phòng, chống bạo lực gia đình cấp huyện và xã, thị trấn; Nghiên cứu khoa học; xây dựng cơ sở dữ liệu về phòng, chống bạo lực gia đình. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra thực hiện pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình.

UBND huyện yêu cầu Phòng Văn hóa và Thông tin tổ chức thực hiện truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình; thực hiện quy trình tiếp nhận, xử lý vụ việc bạo lực gia đình; quy trình bảo vệ an toàn, hỗ trợ nhu cầu thiết yếu, cung cấp và tư vấn thông tin về quyền, nghĩa vụ cho người bị bạo lực phân theo nhóm đối tượng.

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai các nhiệm vụ của Kế hoạch liên quan đến công tác phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, bạo lực đối với trẻ em trong môi trường gia đình; đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch; tham mưu tổ chức tổng kết việc thực hiện Kế hoạch và xây dựng Kế hoạch giai đoạn tiếp theo.

Phòng LĐ-TB&XH huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi liên quan đến bạo lực gia đình; bảo vệ quyền và lợi ích của người bị bạo lực gia đình; giáo dục, xử lý người có hành vi bạo lực gia đình.

Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức tuyên truyền kiến thức phòng, chống bạo lực gia đình cho viên chức, giáo viên, nhân viên và học sinh trong các trường học trên địa bàn huyện. Tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong trường học. Chú trọng công tác giáo dục lối sống, kỹ năng sống; kế thừa, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện Kế hoạch này và lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, hàng năm của đơn vị. Phổ biến chính sách luật pháp về phòng, chống bạo lực gia đình lồng ghép trong nội dung sinh hoạt của ấp, khu phố trên địa bàn; nhân rộng các mô hình phòng, chống bạo lực gia đình ở địa phương. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra và chỉ đạo xử lý nghiêm, kịp thời các vụ việc bạo lực gia đình trên địa bàn.

 

                                                                                                Lê Hằng

Liên kết Liên kết