Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Gò Công Đông: Lãnh đạo đại hội chi bộ trực thuộc
28/04/2022

Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Quy định 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thi hành Điều lệ Đảng, Hướng dẫn 01-HD/TW ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư về “Một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng”, Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Công văn 679-CV/TU ngày 04/3/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về lãnh đạo đại hội chi bộ trực thuộc.

Ban Thường vụ Huyện ủy đề nghị Cấp ủy đảng bộ trực thuộc Huyện ủy lãnh đạo đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy gắn với thực hiện Kế hoạch 91-KH/HU ngày 17/9/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Kế hoạch 92-KH/TU ngày 19/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong đó, các đảng bộ trực thuộc Huyện ủy thành lập các tổ giúp việc tham mưu cấp ủy chỉ đạo, thẩm định văn kiện, nhân sự và chọn đơn vị tổ chức đại hội chi bộ điểm để rút kinh nghiệm (ưu tiên chi bộ mẫu của Đảng bộ).

Đối với chi bộ ấp, khu phố tiếp tục thực hiện chủ trương giới thiệu đồng chí trưởng ấp, khu phố để bầu bí thư chi bộ ấp, khu phố; trường hợp khó khăn về nhân sự thì giới thiệu đồng chí Trưởng Ban công tác Mặt trận ấp, khu phố để bầu bí thư chi bộ ấp, khu phố. Đối với chi bộ cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp,… nên cơ cấu người đứng đầu cơ quan, đơn vị làm bí thư chi bộ.

Thời gian tổ chức Đại hội chi bộ điểm phải hoàn thành trước ngày 15/7/2022; tổ chức sơ kết trong tháng 7/2022; các chi bộ còn lại hoàn thành đại hội trước ngày 15/8/2022.

Để thực hiện tốt việc lãnh đạo đại hội chi bộ trực thuộc. Ban Thường vụ Huyện ủy đã giao Ban Tổ chức Huyện ủy chủ trì, phối hợp các ban xây dựng Đảng, các ngành có liên quan hướng dẫn chương trình đại hội, giám sát quy trình công tác nhân sự đảm bảo theo quy định.

 

Lê Trọng Khôi

Liên kết Liên kết