Truy cập nội dung luôn
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

​ Thời gian qua, thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 21/02/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang về việc tăng cường việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên...
​ Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức và hoạt động các cơ quan hành chính nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội của huyện năm 2022. Trong quí I năm 2022, UBND huyện Gò Công Đông triển...
​ Thực hiện số 3352/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện (UBND) về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước của huyện, giai đoạn 2021 - 2030 và Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2022 về thực hiện nhiệm vụ CCHC...
​ Thực hiện Kế hoạch số 397/KH-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022 (CCHC) trên địa bàn tỉnh; Chương trình hành động số 28-CTr/HU ngày 30 tháng 11 năm 2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy...
Thị trấn Tân Hòa là Trung tâm phát triển kinh tế- văn hóa- xã hội của huyện GCĐ, là đô thị văn minh. Trong thực hiện chuyên đề thi đua cải cách hành chính (CCHC) năm 2021, thị trấn Tân Hòa là đơn vị tiếp tục xếp hạng nhất trong huyện. Đây là năm thứ 2 liên tiếp (2...
Thị trấn Vàm láng là 1 trong 3 đơn vị được UBND huyện Gò Công Đông chọn thực hiện thị trấn kiểu mẫu trong Quản trị và Hành chính công trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2021. Chỉ số hiệu q...
 Nhằm cụ thể hóa và triển khai có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số của huyện theo Kế hoạch số 370 /KH-UBND ngày 08/12/2021 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc chuyển đổi số tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2021-2025, định hướng đế...
Rà soát, cập nhật thông tin công chức, viên chức trên phần mềm quản lý hồ sơ công chức, viên chức của huyện.
Rà soát, cập nhật thông tin công chức, viên chức trên phần mềm quản lý hồ sơ công chức, viên chức của huyện. - 18/01/2022 (số lượt xem: 28)

​ Thực hiện Kế hoạch số 798/KH-SNV ngày 06 tháng 4 năm 2021 của Sở Nội vụ kiểm tra việc cập nhập và khai thác dữ liệu phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị và địa phương. Qua kiểm tra việc cập nhập và khai thác dữ liệu trên phần m...

Xem thêm >>

Liên kết Liên kết