Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 30
  Tổng lượt truy cập: 855094

Văn Bản 3.0 Văn Bản 3.0

Tên loại Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
Quyết định 201/QĐ-UBND 22-01-2020 Quyết định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn huyện
Nghị định 08/2020/NĐ-CP 08-01-2020 Nghị định số 08/2020/NĐ-CP của Chính phủ Về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại
Thông báo 156-TB/TW 01-10-2019 Triển khai, thực hiện Thông báo Kết tluận 156-TB/TW ngày 01/10/2019 của Bộ Chính trị
Chỉ thị 38-CT/TW 19-09-2019 Tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới
Nghị quyết 07/NQ-HDND 20-12-2018 Nghị quyết kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
Quyết định 2967/QĐ-UBND 05-12-2018 Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách huyện và phân bổ ngân sách cấp huyện trình HĐND huyện năm 2019
Quyết định 23/2018/QĐ-UBND 23-11-2018 Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh TG
Văn bản 14079/BTC-NSNN 14-11-2018 Đẩy mạnh thực hiện công khai ngân sách nhà nước
Văn bản chỉ đạo điều hành 1559/QĐ-UBND 10-08-2018 UBND huyện quyết định Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 trên địa bàn huyện
Văn bản chỉ đạo điều hành 104/2018/NĐ-CP 08-08-2018 Quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài
Văn bản chỉ đạo điều hành 0/2012/TT-BNV 15-05-2018 Thông tư số 07/2012/TT-BNV ngày 22/11/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trũ cơ quan.
Văn bản chỉ đạo điều hành 01/2011/TT-BNV 15-05-2018 Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.
Văn bản 72/2018/NĐ-CP 15-05-2018 Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân các xã – thị trấn tổ chức triển khai Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2018./.
Thông báo 08/2014/UBND 15-05-2018 + Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngay 15/4/2014 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
Văn bản chỉ đạo điều hành 50/2013/UBND 15-05-2018 Quyết định số 50/2013/QĐ-UBND ngày 18/12/2013 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
Văn bản chỉ đạo điều hành 04/2018/TT-BNV 02-05-2018 Thông tư số 04/2018/TT-BNV ngày 27 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các cơ quan, đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước
Nghị định 23/2018/NĐ-CP 23-02-2018 Nghị định số 23/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc
Văn bản 140/2017/NĐ-CP 05-12-2017 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.
Văn bản chỉ đạo điều hành 02/2017/QĐ-UBND 12-05-2017 Bãi bỏ Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 05/8/2016 của UBND huyện ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước
Văn bản chỉ đạo điều hành 01/2017/QĐ-UBND 12-05-2017 Bãi bỏ Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 của UBND huyện ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện

Liên kết Liên kết