Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 870689

Văn Bản 3.0 Văn Bản 3.0

Tên loại Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
Thông tư 02/2020/TT-BNV 14-07-2020 Thông tư số 02/2020/TT-BNV ngày 14 tháng 7 năm 2020 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ;
Quyết định 924/QĐ-TTg 30-06-2020 Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước La Hay năm 1990 về thu thập chứng cứ ở nước ngoài trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại của Việt Nam
Thông tư 01/2020/TT-BNV 16-04-2020 Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
Nghị định 45/2020/NĐ-CP 08-04-2020 Thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
Nghị định 45/2020/NĐ-CP 08-04-2020 NĐ Về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
Nghị định 32/2020/NĐ-CP 05-03-2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật
Thông tư 01/2020/TT-BTP 03-03-2020 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng, giao dịch
Thông tư 02/2020/TT-BNG 14-02-2020 Tổ chức giải quyết công tác lãnh sự
Nghị định 19/2020/NĐ-CP 12-02-2020 Kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
Nghị định 16/2020/NĐ-CP 03-02-2020 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam
Quyết định 201/QĐ-UBND 22-01-2020 Quyết định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn huyện
Nghị định 08/2020/NĐ-CP 08-01-2020 Nghị định số 08/2020/NĐ-CP của Chính phủ Về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại
Thông báo 156-TB/TW 01-10-2019 Triển khai, thực hiện Thông báo Kết tluận 156-TB/TW ngày 01/10/2019 của Bộ Chính trị
Chỉ thị 38-CT/TW 19-09-2019 Tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới
Nghị quyết 07/NQ-HDND 20-12-2018 Nghị quyết kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
Quyết định 2967/QĐ-UBND 05-12-2018 Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách huyện và phân bổ ngân sách cấp huyện trình HĐND huyện năm 2019
Quyết định 23/2018/QĐ-UBND 23-11-2018 Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh TG
Văn bản 14079/BTC-NSNN 14-11-2018 Đẩy mạnh thực hiện công khai ngân sách nhà nước
Văn bản chỉ đạo điều hành 1559/QĐ-UBND 10-08-2018 UBND huyện quyết định Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 trên địa bàn huyện
Văn bản chỉ đạo điều hành 104/2018/NĐ-CP 08-08-2018 Quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài

Liên kết Liên kết