Truy cập nội dung luôn
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

KIỂM SOÁT TTHC KIỂM SOÁT TTHC

​ Ngày 15/01/2021, UBND huyện ban hành Quyết định 110 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC năm 2021. Theo đó, kế hoạch thực hiện công tác kiểm soát TTHC năm 2021 nhằm mục đích tổ...
​ Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, từ đầu năm Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục...
​ Trong quý 3, tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC trên địa bàn huyện là 5.421 hồ sơ (bao gồm cả hồ sơ giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; theo dịch vụ công trực tuyến). Số hồ sơ đã giải quyết là 5.248 hồ sơ  (trong đó: số hồ sơ gi...
​ Trong quý 2, tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC trên địa bàn huyện là 6.300 hồ sơ (bao gồm cả hồ sơ giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; theo dịch vụ công trực tuyến). Số hồ sơ đã giải quyết là 6.092 hồ sơ  (trong đó: số hồ sơ gi...
​ Ngày 17/01/2020, UBND huyện ban hành Quyết định 174/QĐ- UBND kèm theo Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC năm 2020.  Theo đó, kế hoạch thự...
Kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2019
Kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2019 - 10/01/2020

​ Trong năm 2019, tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) ở cấp huyện là 1.665 hồ sơ (bao gồm hồ sơ giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; theo dịch vụ công trực tuyến), trong đó hồ sơ mới tiếp nhận 1.089 hồ sơ; số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến: 5...

Xem thêm >>

Liên kết Liên kết