Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Xã Tân Tây: Những giải pháp trong công tác chỉ đạo, điều hành trong thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2020
18/03/2020

Trong những năm qua, UBND xã Tân Tây luôn quan tâm lãnh chỉ đạo trong công tác cải cách hành chính, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng công chức, thường xuyên nhắc nhỡ công chức chuyên môn thực hiện đúng quy định, đúng quy trình, đặc biệt là công chức làm việc tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, thực hiện tốt phần mềm một cửa điện tử, xử lý hồ sơ đúng thời gian quy định, không để hồ sơ trễ hẹn, nhận hồ sơ trực tuyến công mức 3, mức 4. Đơn vị xã Tân Tây trong thời gian qua đã thực hiện khá tốt trong công tác cải cách hành chính. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế như: tỷ lệ hồ sơ trực tuyến công mức 3 mức 4 còn thấp, hồ sơ trễ hẹn vẫn còn xỷ ra.

Năm 2020, UBND xã tân Tây đề ra một số giải pháp trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện công tác cải cách hành chính như: Nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành các văn bản của xã, đảm bảo văn bản ban hành đúng với quy định của pháp luật, đúng thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản, phù hợp tình hình thực tế của địa phương, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước của xã.

    Trong công tác cải cách thủ tục hành chính xã tiếp tục công khai, minh bạch tất cả các thủ tục hành chính bằng các hình thức thiết thực và thích hợp; thường xuyên cập nhật các thủ tục mới sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã; Tổ chức đối thoại giữa cơ quan hành chính nhà nước với Nhân dân; công khai các chuẩn mực, các quy định hành chính để Nhân dân giám sát việc thực hiện. Bên cạnh đó, chỉ đạo công chức chuyên môn thực hiện nhập tất cả hồ sơ nhận giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức lên phần mềm Một cửa điện tử. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính để hỗ trợ việc nâng cao chất lượng các quy định hành chính và giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn xã. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị định số 61/2018 ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

Ngoài ra, UBND xã chỉ đạo các ngành liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cải cách hành chính nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân bằng nhiều hình thức thiết thực, sinh động, phù hợp với điều kiện của xã. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động cải cách hành chính.

 Song song đó, UBND xã tổ chức khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của người dân, tổ chức về kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính, về chất lượng phục vụ của cán bộ, công chức cấp xã để có giải pháp khắc phục kịp thời, nâng cao chất lượng phục vụ.

Tiếp tục thực hiện Đề án 02 của Tỉnh ủy, về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện đúng các quy định về phân cấp quản lý, kiểm tra, đánh giá định kỳ đối với các nhiệm vụ quản lý nhà nước đã phân cấp.

Xã Tân Tây từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức của xã có số lượng, cơ cấu hợp lý, có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị, có năng lực, có tính chuyên nghiệp cao, tận tụy phục vụ Nhân dân thông qua các hình thức đưa đi đào tạo, bồi dưỡng phù hợp, có hiệu quả. Nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức; kiên quyết đưa ra khỏi bộ máy hành chính những cán bộ, công chức, năng lực yếu, không hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn;

Nhằm hiện đại hóa hành chính, UBND xã Tân Tây chỉ đạo công chức thực hiện có hiệu quả việc sử dụng phần mềm một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 giúp người dân và doanh nghiệp dễ dàng theo dõi và tra cứu kết quả giải quyết hồ sơ. Tổ chức thực hiện có hiệu quả việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước và liên thông 4 cấp. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan- nhằm tiếp tục thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020 đạt nhiều kết quả, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.                                                                                          

                                                                                                                                                                                                       Lê Hằng   

Liên kết Liên kết