Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Tăng cường lãnh đạo công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
20/02/2020

Ngày 10/02/2020, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Công văn số 2276-CV/HU về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện.

Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế của địa phương, đơn vị tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, bổ sung, xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, đảm bảo việc triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Nghị quyết 125/NQ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ, Chương trình hành động số 79-CTr/HU ngày 29/10/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW đạt kết quả cao. Xem việc hoàn thành chỉ tiêu thực hiện bao phủ đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của các địa phương, đơn vị mình; là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và xem xét khen thưởng đối với các cấp ủy đảng. Bên cạnh đó, Hội đồng nhân dân huyện tăng cường chỉ đạo giám sát tình hình thực hiện công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện giai đoạn 2012-2020. Đặc biệt, Ủy ban nhân dân huyện cần tăng cường chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cán bộ, đảng viên, người lao động và nhân dân về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Phát huy tốt hiệu quả phối hợp giữa các cấp, các ngành, các địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh; đẩy mạnh việc thực hiện giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hàng năm cho các địa phương. Cụ thể:

Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Chi Cục Thuế khu vực Gò Công, Bảo hiểm xã hội huyện tăng cường phối hợp liên thông, kết nối thông tin, chia sẻ dữ liệu để quản lý số doanh nghiệp đang hoạt động, lao động đang làm việc và số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Khám bệnh cho người dân

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý tốt thông tin về tình hình lao động, việc làm, việc sử dụng lao động của các doanh nghiệp; tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các chính sách pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là các hành vi trốn đóng, nợ đóng, gian lận, trục lợi tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Bảo hiểm xã hội huyện tham mưu Ủy ban nhân dân huyện giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện; chủ trì phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Chi Cục Thuế khu vực Gò Công, Chi cục Thống kê xác định số đơn vị, số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc để kịp thời hướng dẫn, đôn đốc tham gia đầy đủ theo quy định của pháp luật. Rà soát, xác định đơn vị, doanh nghiệp vi phạm nhiều lần hoặc vi phạm kéo dài để phối hợp các ngành chức năng có giải pháp xử lý theo quy định; chủ động tăng cường thực hiện công tác kiểm tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại các đơn vị sử dụng lao động có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Chi Cục thuế khu vực Gò Công và Bảo hiểm xã hội huyện phối hợp quản lý tốt danh sách các tổ chức mới thành lập có nộp thuế; số lao động đang làm việc tại các đơn vị, doanh nghiệp; danh sách các đơn vị, doanh nghiệp giải thể, phá sản, ngừng hoạt động, bỏ địa chỉ kinh doanh, các tổ chức nợ thuế, nợ bảo hiểm xã hội để chủ động phối hợp, có giải pháp xử lý theo quy định.

Đặc biệt, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phải tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp nghiên cứu, quán triệt nội dung Nghị quyết 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân. Các tổ chức chính trị và cơ quan thông tin đại chúng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, hội viên, người lao động, đơn vị sử dụng lao động nâng cao nhận thức, thấy được quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm trong thực hiện công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

 

                                                                                         Lê Hồng Quân

Liên kết Liên kết