Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Tăng cường công tác kiểm soát thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC
02/09/2019

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về tăng cường công tác kiểm soát thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC),  Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc huyện, các cơ quan có liên quan, Chủ tịch UBND các xã-thị trấn tổ chức quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị nhận thức đầy đủ về nội dung, vai trò và tầm quan trọng của công tác kiểm soát TTHC, cải cách TTHC nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Thực hiện đồng bộ các biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách TTHC. Nâng cao chất lượng, chấn chỉnh việc giải quyết TTHC tại cơ quan, đơn vị mình, hạn chế tối đa việc cá nhân, tổ chức phải đi lại; không tự đặt ra thêm quy định thủ tục, hồ sơ, giấy tờ trong quá trình giải quyết. Khắc phục tình trạng thiếu công khai, minh bạch thông tin về TTHC, quá hạn trong giải quyết TTHC, thực hiện nghiêm việc xin lỗi cá nhân, tổ chức khi xảy ra tình trạng chậm, trễ trong giải quyết TTHC.

Danh mục TTHC đã được đồng bộ từ cơ sở dữ liệu Quốc gia lĩnh vực giáo dục

Nghiêm túc xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định TTHC, đảm bảo việc xử lý đúng thời hạn, chất lượng, triệt để, tránh việc phản ánh, kiến nghị kéo dài.

Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện thực hiện kết nối, tích hợp dữ liệu TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC để công khai trên Trang thông tin điện tử huyện để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ. Tăng cường công tác kiểm tra thực hiện kiểm soát TTHC của các cơ quan, đơn vị. Phối hợp kiểm tra kịp thời các kiến nghị, kiến nghị của cá nhân, tổ chức liên quan đến việc giải quyết TTHC.

Bên cạnh đó, xây dựng kế hoạch xác định lộ trình, giải pháp cụ thể để truyên truyền người dân sử dụng công nghệ thông tin kết nối với chính quyền, nhất là trong việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức 3, mức 4 đạt hiệu quả, chất lượng và triển khai sử dụng chữ ký số trong gửi, nhận văn bản điện tử.

                                                                                                                                                                                                    Ngọc Thanh

Liên kết Liên kết