Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Gò Công Đông Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới
30/06/2020

Lễ bào giao cầu giao thông nông thôn

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn có tính chiến lược của Đảng, Nhà nước đã được nhân dân đồng tình, hưởng ứng tích cực và được cả hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt nhằm thực hiện thành công Nghị quyết số 26-NQ/TW tại Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; ý nghĩa và tầm quan trọng của Chương trình với đời sống của người dân nông thôn và với phát triển kinh tế xã hội nên huyện Gò Công Đông xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Công tác tuyên truyền, phổ biến về các chủ trương, chính sách và Chương trình xây dựng nông thôn mới đã được Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở quan tâm triển khai, phổ biến sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên hội viên và các tầng lớp nhân dân với nhiều hình thức đa dạng về nội dung, phong phú, sáng tạo về hình thức để tạo điều kiện cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn nhận thức sâu sắc hơn về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Cụ thể từ năm 2011 đến nay đã dựng 1.972 panô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền; biên tập và phát sóng trên 1.215 tin bài trên sóng truyền hình, phát thanh và truyền thanh về tuyên truyền nông thôn mới; biên soạn, phát hành các loại tài liệu, tờ bướm...về xây dựng nông thôn mới và tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo, hội thi tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới thông qua phong trào, cuộc vận động: “Gò Công Đôngchung sức xây dựng nông thôn mới”; ‘‘Toàn dân đoàn kết xây dựng xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ”; “Chủ nhật xanh”;“5 không, 3 sạch”; Các mô hình như : "Dòng kênh thông thoáng"; "Tuyến đường hoa", "Ánh sáng quang"…, góp phần vào thực hiện hiệu quả phong trào thi đua trong xây dựng nông thôn mới. Từ năm 2011- 2020, nhân dân trên địa bàn huyện đã tự nguyện hiến hơn 541.194 m² đất, đóng góp 63.337 ngày công để tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường, trục vớt lục bình, xây dựng công trình hạ tầng nông thôn.

 

                                                                                   Lê Hồng Quân

Liên kết Liên kết