Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Gò Công Đông: Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020 trên địa bàn huyện
28/02/2020

Công tác CCHC được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và quản lý của các cấp, các ngành. Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020 trên địa bàn huyện, ủy ban nhân dân huyện Gò Công Đông ban hành kế hoạch với các chỉ tiêu, nhiệm vụ được gắn kết với các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tể - xã hội của huyện năm 2020.

Nội dung Kế hoạch CCHC năm 2020 tiếp tục gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề và tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện với mục đích là: Tiếp tục triển khai toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020 của Chính phủ, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang nói chung và trên địa bàn huyện Gò Công Đông nói riêng. Trong đó chú trọng cải cách, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), Chỉ số Năng lực cạnh tranh (PCI), Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) huyện Gò Công Đông. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong tổ chức và hoạt động các cơ quan hành chính nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2020.

UBND huyện tặng giấy khen các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên đề CCHC năm 2019

Huyện đã chỉ đạo 100% các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và các đơn vị ngành dọc của tỉnh, UBND các xã - thị trấn xây dựng kế hoạch cụ thể toàn diện các nội dung Kế hoạch CCHC năm 2020; 100% người đứng đầu cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện CCHC và chịu trách nhiệm CCHC ở cơ quan, đơn vị do mình quản lý.

Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong công tác CCHC. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện về toàn bộ công việc thuộc trách nhiệm và thẩm quyền của mình, ngay cả khi đã phân công hoặc ủy nhiệm cho cấp phó; quán triệt đầy đủ sự chỉ đạo của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện.

Triển khai thực hiện Bộ Chỉ số CCHC năm 2020 của cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND xã - thị trấn và Bộ tiêu chí đánh giá xã, thị trấn kiểu mẫu trong quản trị và hành chính công.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số của tỉnh Tiên Giang.

Tiếp tục duy trì tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng cường kiểm tra công vụ, văn hóa công sở, kiểm tra CCHC theo hướng đột xuất, không báo trước. Xác định rõ địa chỉ, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân người đứng đầu trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao trong công tác quản lý nhà nước trên địa bàn, lĩnh vực phụ trách.

Nâng cao tính chủ động, hiệu quả trong công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật VBQPPL đảm bảo kịp thời, theo đúng trình tự, đúng pháp luật; Thực hiện tổt và hiệu quả các kế hoạch về kiểm tra việc thực hiện (VBQPPL) của huyện giai đoạn 2016 – 2020;

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của huyện có số lượng, chất lượng, cơ cấu hợp lý, có phấm chất đạo đức tốt, cỏ bản lĩnh chính trị, có năng lực, có tính chuyên nghiệp cao, tận tụy phục vụ nhân dân thông qua các hình thức đào tạo, bồi dưỡng phù hợp, có hiệu quả;

Nâng cao hiệu quả sử dụng hệ thống phần mềm một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyển mức độ 3, mức độ 4 giúp người dân và doanh nghiệp dễ dàng theo dõi và tra cứu kết quả giải quyết hồ sơ.

Duy trì Trang thông tin điện tử huyện hoạt động thông suốt đảm bảo cung cấp thông tin về thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân huyện, cấp xã tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức cá nhân có nhu cẩu tìm hiếu hoặc thực hiện thủ tục hành chính;

Căn cứ Kế hoạch này và tình hình thực tiễn tại đơn vị, địa phương, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, đơn vị sự nghiệp công lập huyện và các đơn vị ngành dọc của tỉnh đóng trên địa bàn huyện, UBND các xã - thị trấn xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của cơ quan, đơn vị, địa phương và tổ chức triển khai thực hiện. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra tình hình triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính tại đơn vị, địa phương để có những giải pháp khắc phục kịp thời những hạn chế nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính.

UBND huyện giao Phòng Nội vụ Chủ trì, tham mưu UBND huyện công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Theo dõi, tổng hợp, đánh giá tình hình cách hành chính năm 2020 trên địa bàn huyện, đôn đốc các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện các nhiệm vụ được giao kế hoạch này. Tham mưu UBND huyện công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 đối với cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện và UBND cấp xã; thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ sổ Hiệu quả Quản trị và Hành chính công huyện Gò Công Đông. Hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị huyện và UBND các xã - thị trân thực hiện báo cáo công tác cải cách hành chính hàng quý, 06 tháng, năm hoặc đột xuất theo quy định; Quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đảm bảo công tác cải cách hành chính nhà nước đúng theo quy định….              

                                                                                                                                                                                                                         Lê Hằng

 

Liên kết Liên kết