Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

GCĐ: triển khai thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn huyện
11/08/2019

Thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích;

Theo đó, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 172/KH-UBND triển khai thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn huyện. Việc triển khai kế hoạch này, góp phần vào quá trình cải cách TTHC của huyện, cải thiện cách thức, đổi mới phương thức phục vụ người dân của cơ quan hành chính trong việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích nhằm tiết kiệm chi phí, thời gian và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong quá trình thực hiện TTHC theo quy định của pháp luật, đồng thời xác định nội dung công việc cụ thể, tiến độ thực hiện và trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong quá trình thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND cấp xã công khai, niêm yết danh mục TTHC thực hiện hoặc không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và UBND cấp xã tại nơi giải quyết thủ tục hành chính và trên Trang thông tin điện tử huyện; tổ chức tuyên truyền rộng rãi trên hệ thống truyền thanh và chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền giải quyết TTHC, Bưu điện huyện có trách nhiệm thực hiện đầy đủ yêu cầu, điều kiện, quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thông qua dịch vụ bưu chính công ích cho tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu. Chọn UBND thị trấn Vàm Láng và xã Gia Thuận thí điểm thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, chọn thực hiện lĩnh vực thành lập hoạt động của hộ kinh doanh gồm 03 thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh; Chấm dứt hộ kinh doanh.

Đề nghị Bưu điện huyện, khảo sát quy trình giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị để lập kế hoạch và triển khai thực hiện cung ứng dịch vụ. Duy trì kết nối mạng thông tin liên lạc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính để phối hợp trong việc nhận, trả kết quả giải quyết TTHC. Xây dựng quy trình và thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

Bên cạnh đó, giao Văn phòng HĐND và UBND huyện hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trong việc công khai niêm yết danh mục TTHC thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích, ký hợp đồng thỏa thuận hợp tác cung ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua hệ thống bưu điện. Đánh giá nhu cầu và khả năng cung ứng dịch vụ bưu chính công ích, đề xuất với UBND huyện giải pháp nâng cao hiệu quả trong việc cung ứng  dịch vụ bưu chính, tổng hợp vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện kịp thời báo cáo UBND huyện để xem xét, giải quyết./.

 

                                                                                                                                                                                          Ngọc Thanh

Liên kết Liên kết