Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

GCĐ: triển khai thực hiện Luật hộ tịch, Đề án Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc
19/10/2019

Thực hiện Công văn số 4178 ngày 01/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Luật hộ tịch, Đề án Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc. Theo đó, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc huyện phối hợp với các ngành tỉnh có liên quan thực hiện kết nối thông tin một cửa điện tử của huyện và Hệ thống, phần mềm dịch vụ công của địa phương với hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp và triển khai liên thông dữ liệu đăng ký khai sinh cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi trên địa bàn huyện; bảo đảm 100% công chức làm công tác hộ tịch tại các xã, thị trấn và huyện có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch trước ngày 01/01/2020.

Bên cạnh đó, cần tăng cường kiểm tra công tác đăng ký hộ tịch tại UBND các xã, thị trấn, bảo đảm giải quyết yêu cầu đăng ký hộ tịch chặt chẽ, đúng quy định, đặc biệt là việc thay đổi, cải chính hộ tịch; không giải quyết thay đổi, cải chính khi không có đủ căn cứ pháp lý, chưa xác minh chặt chẽ, theo hướng hợp thức hóa hồ sơ, giấy tờ cá nhân. Đồng thời, xử lý nghiêm những hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho nhân dân; thực hiện các biện pháp bảo vệ thông tin cá nhân đã thu thập, lưu trữ theo quy định pháp luật. Trong đó, chú trọng một số nhiệm vụ sau:

Bảo hiểm xã hội phối hợp với Phòng Tư pháp triển khai liên thông dữ liệu đăng ký khai sinh và cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi trên địa bàn huyện sau khi có hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội tỉnh và Sở Tư pháp.

Công an huyện, các cơ quan có liên quan, khi tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến giấy tờ hộ tịch phải tuân thủ quy định của pháp luật về hộ tịch, đặc biệt là quy định về giá trị pháp lý của Giấy khai sinh như: giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc của cá nhân; mọi hồ sơ, giấy tờ của cá nhân có nội dung về họ, chữ đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh, giới tính; dân tộc quốc tịch, quê quán, quan hệ cha, mẹ, con phải phù hợp với Giấy khai sinh của người đó; trường hợp nội dung trong hồ sơ, giấy tờ cá nhân khác với nội dung trong Giấy khai sinh của người đó thì cơ quan, tổ chức quản lý hồ sơ hoặc cấp giấy tờ có trách nhiệm điều chỉnh hồ sơ, giấy tờ theo đúng nội dung trong Giấy khai sinh. Chủ động phối hợp xác minh thông tin trong trường hợp thông tin nhân thân của công dân không thống nhất, không yêu cầu người dân phải tới cơ quan đăng ký hộ tịch để thực hiện việc đăng ký lại khai sinh/bổ sung hộ tịch, có trách nhiệm điều chỉnh hồ sơ, giấy tờ theo đúng nội dung trong Giấy khai sinh, Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc của cá nhân, trừ trường hợp khi có căn cứ theo quy định của pháp luật dân sự, có đủ căn cứ để xác định có sai sót do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc của người yêu cầu đăng ký hộ tịch.

Ủy ban nhân dân cấp xã, bảo đảm giải quyết yêu cầu đăng ký hộ tịch chặt chẽ, đúng quy định, đặc biệt là việc thay đổi, cải chính hộ tịch; không giải quyết thay đổi, cải chính khi không có đủ căn cứ pháp lý, chưa xác minh chặt chẽ, theo hướng hợp thức hóa hồ sơ, giấy tờ cá nhân, trừ trường hợp khi có căn cứ theo quy định của pháp luật dân sự, có đủ căn cứ để xác định có sai sót do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc của người yêu cầu đăng ký hộ tịch; thực hiện các biện pháp bảo vệ thông tin cá nhân đã thu thập, lưu trữ theo quy định pháp luật.

                                                                                                                                                                                                     Ngọc Thanh

Liên kết Liên kết