Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

GCĐ: phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” trên địa bàn huyện năm 2020
28/02/2020

Ngày 21/02/2020, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” trên địa bàn huyện năm 2020 với các nội dung chủ yếu như:

Về công tác thi đua: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC), nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy hành chính, tạo động lực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Phát huy tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ của đội ngũ công chức, viên chức trong giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết Ủy ban nhân dân huyện và UBND cấp xã, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của người dân về hiệu quả CCHC nhà nước.

Đối tượng thi đua:gồm các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân huyện, các cơ quan ngành dọc của tỉnh đóng trên địa bàn huyện và Ủy ban nhân dân các xã - thị trấn

Quang cảnh hội nghị

Thời gian phát động và nội dung thi đua bắt đầu từ tháng 01 đến tháng 11 năm 2020. Nội dung thi đua: Có 07 tiêu chuẩn, gồm: Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; Cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Cải cách tài chính công; Hiện đại hóa hành chính; Tiêu chí thi đua và bảng điểm sẽ thực hiện theo Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 do Ủy ban nhân dân huyện ban hành.

Về công tác khen thưởng:  Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tặng “Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh”; kèm theo tiền thưởng theo quy định cho 01 đơn vị cấp xã; về thành tích dẫn đầu công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện xuất sắc chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” năm 2020; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tặng “Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện”, kèm tiền thưởng theo quy định cho: 02 đơn vị cấp xã đạt hạng Nhì và Ba; 01 đơn vị ngành dọc của tỉnh đóng trên địa bàn huyện đạt hạng Nhất; 01 đơn vị sự nghiệp công lập huyện đạt hạng Nhất;  02 cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện đạt hạng Nhất, Nhì; 03 cá nhân (là công chức cấp xã) đạt hạng nhất, nhì, ba có thành tích tham gia chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện xuất sắc chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” năm 2020; Bên cạnh đó, không xét khen cho đơn vị nếu có cán bộ, công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên do sai phạm trong thực thi công vụ, những đơn vị có tổng số điểm dưới 97 điểm;

Về thời gian xét khen thưởng: Trước ngày 26/10/2020; các đơn tự đánh giá kết quả thực hiện các lĩnh vực trong bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC năm 2020, gửi về các cơ quan chuyên môn thuộc huyện phụ trách thẩm định, xác nhận kết quả thực hiện các lĩnh vực của các cơ quan, đơn vị. Trước ngày 13/11/2020 Phòng Nội vụ kết hợp với các ngành có liên quan thống nhất, công bố kết quả thực hiện chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” năm 2020.

Để thực hiện tốt chuyên đề này, UBND huyện giao Phòng Nội vụ phối hợp Thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng huyện và các cơ quan liên quan thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị và trình Ủy ban nhân dân huyện khen và đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng kịp thời các tập thể có thành tích thực hiện xuất sắc chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” trên địa bàn huyện Gò Công Đông năm 2020.

Đồng thời, các cơ quan đơn vị tổ chức kiểm tra đối chiếu các nội dung và tiêu chuẩn thi đua, lập thủ tục đề nghị khen thưởng;  kết quả chấm điểm chuyên đề thi đua này, sẽ là cơ sở để Ủy ban nhân dân huyện đánh giá, xếp loại các cơ quan cấp huyện, cấp xã thực hiện về công tác cải cách hành chính năm 2020.

                                                                                                                                                                                                                     Ngọc Thanh

Liên kết Liên kết