Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Cải cách hành chính trong xây dựng nông thôn mới ở Gò Công Đông
29/10/2019

Cải cách hành chính là một trong những giải pháp quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của huyện Gò Công Đông nói chung và cũng là một trong những chỉ tiêu trong tiêu chí xây nông thôn mới nói riêng. Trong 10 năm qua ở huyện Gò Công Đông không ngừng nỗ lực thực hiện công tác tuyên truyền sâu rộng đến CB-CCVC và nhân dân - nhằm nâng cao nhận thức, nắm vững mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của cải cách hành chính. Nhất là tập trung nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng nông thôn mới; cải thiện và nâng cao chất lượng các dịch vụ hành chính công; bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân.

Huyện đã triển khai thực hiện Đề án công tác cán bộ giai đoạn 2011 - 2020 và Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2016 – 2020, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cơ sở đạt chuẩn được quan tâm, huyện đã thực hiện có hiệu quả công tác luân chuyển, tăng cường cán bộ về xã.... Do đó, đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã đã có bước trưởng thành nhanh, năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và kỹ năng vận động quần chúng được nâng lên, hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền cấp xã đã được nâng lên rõ rệt.

Vai trò hạt nhân trong lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tổ chức cơ sở đảng tiếp tục được giữ vững. Trong quá trình triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới, nhiều cấp ủy đảng cơ sở đã chủ động lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm để bàn bạc, thảo luận trong cấp ủy và xây dựng thành nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo thực hiện có kết quả. Nhờ vậy uy tín của Đảng ngày càng được nâng cao; sự phối hợp giữa chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong thực hiện xây dựng NTM ngày càng cụ thể và hiệu quả, tạo sự nhất trí và đồng thuận cao trong cả hệ thống chính trị.

   Hàng năm, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Phòng Nội vụ, các cơ quan, ban ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tập trung thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước; xây dựng kế hoạch cải cách hành chính hàng năm; tăng cường hiệu quả hoạt động của bộ phận “một cửa”,  “một cửa liên thông” tại Văn phòng HĐND và UBND huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; tổ chức thực hiện đúng quy định việc cập nhật, công bố, niêm yết thủ tục hành chính nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng các dịch vụ hành chính công.

 Hàng năm, căn cứ Kế hoạch CCHC năm của tỉnh và tình hình cụ thể của huyện, UBND huyện ban hành Kế hoạch CCHC từng năm để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện. Kết quả thực hiện công tác CCHC trong thời gian qua: Bộ máy nhà nước tiếp tục được sắp xếp, tổ chức lại; các cơ quan, chuyên môn của huyện để không còn sự chồng chéo, bỏ trống hoặc trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giữa các cơ quan hành chính nhà nước; các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp đã xây dựng Đề án vị trí việc làm; trách nhiệm, quyền hạn của chính cấp huyện, cấp xã được phân định hợp lý phù hợp với quy định của Trung ương, của tỉnh; Thủ tục hành chính liên quan đến cá nhân, tổ chức được cải cách cơ bản theo hướng gọn nhẹ, đơn giản, công khai hóa tạo thuận lợi cho người dân thực hiện và giám sát. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính được kiện toàn, ngày hoạt động có hiệu quả hơn.

 Chất lượng dịch vụ công từng bước nâng cao. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông từ cấp xã đến cấp huyện, một cửa liên thông từ cấp xã đến cấp tỉnh được chuẩn hóa theo Quyết định 23/2016 ngày 12 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh tạo thuận lợi và sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công cung cấp trong các lĩnh vực giáo dục, y tế đáp ứng được nhu cầu của xã hội.

Việc đổi mới phương pháp quản lý, điều hành, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan hành chính nhà nước được thực hiện ngày có hiệu quả thiết thực, tạo sự nhanh chóng, thuận tiện và thông suốt trong hoạt động điều hành của UBND các cấp; UBND huyện có trang thông tin điện tử, đang vận hành bước đầu cung cấp thông tin các hoạt động ở địa phương.

Đặc biệt trong 2 năm 2018-2019 lãnh đạo huyện ủy, UBND huyện tổ chức nhiều buổi gặp gỡ nhân dân ở các xã, thị trấn về các nội dung liên quan đến chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) để nắm tình hình tham gia của người dân ở cấp cơ sở, việc công khai minh bạch, việc tham gia giám sát phòng chống tham nhũng, vệ sinh môi trường, việc cung ứng dịch vụ công và hành chính công của chính quyền địa phương và sự quan tâm, mức độ hài lòng của người dân khi đến quan hệ với chính quyền địa phương. Việc Lãnh đạo huyện ủy, UBND huyện  tổ chức buổi gặp gỡ nhân dân -nhằm nâng cao chỉ số hiệu quả và hành chính công trên địa bàn xã -TT, cải thiện hiệu quả phục vụ nhân dân của chính quyền địa phương, đáp ứng tốt hơn yêu cầu ngày càng cao của nhân dân, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để người dân tham gia đánh giá hiệu quả hoạt động của chính quyền, phấn đấu cải thiện cung cách phục vụ nhân dân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương và chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới.

                                                                                                                                                                                                                  Lê Hằng

Liên kết Liên kết