Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

UBND huyện xây dựng kế hoạch về Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện giai đoạn 2020-2025
31/12/2020

Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh về Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025. Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn huyện giai đoạn 2020 - 2025 là nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo đúng tiến độ, từng bước đạt được các mục tiêu và quản lý thống nhất, bảo quản an toàn và tổ chức sử dụng có hiệu quả tài liệu lưu trữ điện tử hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ quan nhà. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong việc tiếp cận và sử dụng tài liệu lưu trữ của các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện. Đồng thời, xác định vai trò, trách nhiệm của các cá nhân, cơ quan, tổ chức trong việc triển khai thực hiện. Việc triển khai thực hiện phải bảo đảm chặt chẽ, tiết kiệm, tận dụng tối đa cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị đã có. Bảo đảm tính khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, tổ chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và nhu cầu xã hội để tạo đồng thuận trong quá trình triển khai thực hiện.

Mục tiêu từ nay đến năm 2025 đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu như: xây dựng và thực hiện lưu trữ điện tử tại lưu trữ cơ quan của các cơ quan nhà nước bảo đảm tối thiểu 80% tài liệu lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức được tạo lập dạng điện tử theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử và lưu trữ điện tử;  Bảo đảm tối thiểu 90% lưu trữ cơ quan thực hiện quy trình khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ trong môi trường mạng; tối thiểu 80% tài liệu lưu trữ điện tử hình thành trong các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh có thời hạn bảo quản vĩnh viễn được trích xuất chuyển giao vào Lưu trữ lịch sử tỉnh trong thời hạn 03 năm kể từ khi tài liệu được tạo lập (trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác). Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có đủ năng lực, trình độ, kỹ năng đáp ứng yêu cầu quản lý và thực hiện các nghiệp vụ lưu trữ điện tử trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện.

Kế hoạch cũng nêu nhiệm vụ và giải pháp thực hiện lưu trữ điện tử tại Lưu trữ cơ quan của các cơ quan nhà nước như hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị, hệ thống và giải pháp công nghệ đáp ứng yêu cầu lưu trữ an toàn và tổ chức sử dụng hiệu quả tài liệu điện tử hình thành trong quá trình hoạt động của cơ quan. Thực hiện quản lý tài liệu lưu trữ điện tử tại Lưu trữ cơ quan đáp ứng theo quy định của pháp luật và thực hiện kết nối liên thông để trích xuất, nộp lưu tài liệu có thới hạn vĩnh viễn vào Lưu trữ lịch sử tỉnh. Triển khai thực hiện các quy trình nghiệp vụ lưu trữ trong môi trường điện tử tại Lưu trữ cơ quan. Xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho công chức, viên chức làm nhiệm vụ quản lý tài liệu lưu trữ điện tử và nghiệp vụ lưu trữ điện tử của các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện. Trong đó, Phòng Nội vụ là cơ quan đầu mối đôn đốc, giám sát quá trình thực hiện kế hoạch, hàng năm tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân huyện. Tiếp tục triển khai Đề án chỉnh lý tài liệu tồn đọng tại các cơ quan, tổ chức, lựa chọn tài liệu để số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ điện tử tại các cơ quan, tổ chức và Hệ thống quản lý tài liệu lưu trữ điện tử đến các cơ quan nhà nước thực hiện thống nhất thời gian hoàn thành trong năm 2021; kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện các quy định về lưu trữ điện tử tại các cơ quan, tổ chức đảm bảo thực hiện thống nhất, đúng quy định. Tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng về lưu trữ tài liệu điện tử cán bộ, công chức làm lưu trữ của các cơ quan, đơn vị, lộ trình thực hiện hàng năm từ năm 2021 đến năm 2025. Phòng Văn hóa và Thông tin đảm bảo công tác an toàn thông tin trong Hệ thống quản lý tài liệu lưu trữ điện tử cho các cơ quan, đơn vị.

Ngoài ra, kế hoạch phân công cụ thể các cơ quan, đơn vị xây dựng Quy chế công tác văn thư-lưu trữ của đơn vị về các quy định về tài liệu điện tử, lưu trữ tài liệu điện tử và hướng dẫn thực hiện các văn bản về quản lý tài liệu điện tử. Thời gian hoàn thành theo lộ trình từ nay đến năm 2022. Xây dựng, hoàn thiện danh mục hồ sơ hàng năm làm cơ sở cho việc lập hồ sơ công việc; thực hiện ký số văn bản và phát hành văn bản điện tử để tạo lập cơ sở dữ liệu đầy đủ cho việc lập hồ sơ điện tử và lưu trữ hồ sơ điện tử; thực hiện lập hồ sơ điện tử và giao nộp hồ sơ, tài liệu điện tử vào Lưu trữ cơ quan theo đúng thời hạn và thành phần quy định; phục vụ khai thác và sử dụng tài liệu trong môi trường mạng. Tổ chức vận hành Hệ thống quản lý tài liệu lưu trữ điện tử sau khi được Sở Nội vụ chuyển giao, thời gian hoàn thành trong năm 2021 và tiếp tục rà soát bổ sung hàng năm; chỉnh lý tài liệu tồn đọng; lựa chọn tài liệu, lập kế hoạch số hóa tài liệu…

Nhật Lam

 

Liên kết Liên kết