Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

UBND huyện triển khai thực hiện Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
04/04/2018


Qua 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Sau khi tiếp nhận các văn bản của Trung ương, Chính phủ và UBND tỉnh Tiền Giang.
UBND huyện đã tập trung chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, ban ngành triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung của chỉ thị, cụ thể hóa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua ở đơn vị, các cuộc vận động ở địa phương. Định kỳ chỉ đạo cơ quan chuyên môn tổ chức kiểm tra, giám sát, nhất là kiểm tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện Quy tắc ứng xử, thực hiện nhiệm vụ giao tiếp công vụ, giải quyết khiếu nại, tố cáo, việc thực hiện giờ giấc làm việc.

Hàng năm, Ủy ban nhân dân huyện đều ban hành kế hoạch phát động chuyên đề thi đua “Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo”; “Cải cách hành chính”. Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị đều có bố trí, sắp xếp cán bộ tiếp công dân theo quy định, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 với quy trình, thủ tục rõ ràng. Thực hiện “một cửa điện tử”, “một cửa liên thông” giúp cho việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả nhanh chóng, chính xác, rút ngắn thời gian cho các tổ chức và cá nhân trong các lĩnh vực đất đai, cấp giấy phép xây dựng, đăng ký kinh doanh…giảm bớt phiền hà, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, tạo sự hài lòng cho tổ chức và cá nhân. Đội ngũ cán bộ công chức, viên chức từ huyện đến cơ sở đã có những chuyển biến về tinh thần trách nhiệm đối với công việc, phong cách, thái độ gần gũi khi tiếp xúc với Nhân dân; nội quy, quy chế của cơ quan đơn vị được thực hiện nghiêm túc.

Qua tổng kết thực hiện chuyên đề thi đua “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2015-2017, UBND huyện đã tặng 29 giấy khen cho 10 tập thể và 19 cá nhân có thành tích tiêu biểu.

                                                                                                            Tâm Lê
                                                                                           Văn phòng HĐND và UBND huyện

Liên kết Liên kết