Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Tổ chức triển khai đạt các chỉ tiêu về nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021
08/01/2021

Ngày 30/12/2020, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 236/KH-UBND thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn huyện với các nội dung trọng tâm như: triển khai toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030 của Chính phủ và của tỉnh, huyện. Trong đó chú trọng thực hiện cải cách về tổ chức bộ máy, về công vụ, công chức theo các Nghị định của Chính phủ ban hành; cải cách, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), Chỉ số Năng lực cạnh tranh (PCI), Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI). Tạo sự chuyển biến trong tổ chức và hoạt động các cơ quan hành chính nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2021.

Công tác cải cách hành chính (CCHC) được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và quản lý của các cấp, các ngành. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ CCHC được gắn kết với các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2021. Đồng thời, tiếp tục gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; các nghị định của Chính phủ về tổ chức bộ máy; về đánh giá cán bộ, công chức, viên chức; về vị trí việc làm; về tuyển dụng và quản lý viên chức; về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

Theo đó, năm 2021, tổ chức thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu bao gồm: 100% các cơ quan chuyên môn thuộc huyện, đơn vị sự nghiệp công lập và các đơn vị ngành dọc của tỉnh đóng trên địa bàn huyện, UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện đầy đủ, toàn diện các nội dung kế hoạch CCHC năm 2021. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực tiếp phụ trách, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện CCHC và chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả công tác CCHC ở cơ quan, đơn vị mình. Tổ chức kiểm tra công tác CCHC ít nhất 30% cơ quan, đơn vị trong năm 2021, 100% các xã, thị trấn xây dựng Kế hoạch và tự kiểm tra công tác CCHC tại đơn vị. Phấn đấu 100% các cơ quan, đơn vị có sáng kiến CCHC.

 Tổ chức thực hiện cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đúng quy định. Triển khai, tổ chức thực hiện đầy đủ các văn bản của UBND tỉnh về quản lý, sử dụng tài sản công. Thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư trên 90% vốn ngân sách nhà nước. Tối thiểu 95% số hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) được giải quyết đúng hạn và trước hạn. Phấn đấu tối thiểu 50% số TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4 có phát sinh hồ sơ trên tổng số TTHC có phát sinh hồ sơ; 100% hồ sơ được nhập và xử lý trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh và các phần mềm chuyên ngành; 100% công chức phải có tài khoản trên Cổng Dịch vụ công của Quốc gia. 100% các TTHC thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị được thực hiện thông qua cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông (trừ những TTHC đặc thù); được công khai, minh bạch theo quy định. 100% văn bản giao dịch giữa các cơ quan hành chính nhà nước của huyện dưới dạng điện tử (trừ các văn bản không được chuyển qua mạng theo quy định). Trên 90% người dân hài lòng đối với dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công cung cấp trên các lĩnh vực giáo dục, y tế và trên 90% người dân và doanh nghiệp hài lòng đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước.

Nhật Lam

Liên kết Liên kết