Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Tăng cường quản lý Tủ sách pháp luật không thuộc đối tượng áp dụng theo Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
10/01/2020

Thực hiện Công văn số 5582/UBND-NCPC ngày 25/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường quản lý Tủ sách pháp luật không thuộc đối tượng áp dụng theo Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu tổ chức rà soát, đánh giá hiệu quả, xác định nhu cầu khai thác, sử dụng Tủ sách pháp luật (được xây dựng theo Quyết định 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, quản lý, khai thác TSPL không thuộc đối tượng áp dụng tại khoản 1 Điều 1 của Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg). Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định không duy trì các loại hình TSPL gồm: TSPL ở sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; TSPL ở phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; TSPL cấp xã và quyết định tiếp tục duy trì loại hình TSPL ở trường học.

Để thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nội dung chỉ đạo của tỉnh, ngày 07/01/2020, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Công văn số 14/UBND yêu cầu các cơ quan, đơn vị huyện; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện các nội dung (không áp dụng đối với 03 xã Kiểng Phước, Phước Trung và Gia Thuận thuộc đối tượng áp dụng tại khoản 1 Điều 1 của Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg):

 - Đối với Tủ sách pháp luật ở các cơ quan, đơn vị huyện: tổ chức lưu giữ, quản lý các sách, tài liệu pháp luật hiện có phù hợp với điều kiện của cơ quan, đơn vị theo quy định về quản lý tài sản công và hoàn thành trước ngày 31/12/2020; lựa chọn sách, tài liệu phù hợp, có giá trị để số hóa, cập nhật trên dữ liệu thành phần của Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia theo phạm vi thẩm quyền quản lý.

 - Đối với Tủ sách pháp luật ở trường học: Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường học tiếp tục bố trí kinh phí cho hoạt động của Tủ sách pháp luật đến hết năm 2020. Từ năm 2021, thực hiện xã hội hóa việc quản lý, khai thác TSPL theo hướng tự quản cộng đồng.

- Đối với Tủ sách pháp luật cấp xã: Sáp nhập Tủ sách pháp luật thành bộ phận, tài liệu pháp luật của Thư viện hoặc điểm Bưu điện-Văn hóa, Trung tâm học tập cộng đồng hiện có đang hoạt động hiệu quả và bố trí kinh phí cho hoạt động đến hết năm 2020. Việc sáp nhập TSPL hoàn thành trước ngày 31/12/2020.

                                                                                                                                                                                                                            Ngọc Thanh

 

 

 

Liên kết Liên kết