Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Tăng cường công tác lãnh đạo về quy hoạch, phát triển thị trường bất động sản trên địa bàn huyện
27/12/2019

Trong những năm gần đây huyện Gò Công Đông đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quản lý và triển khai thực hiện quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương một cách đồng bộ, nhất là huy động các nguồn lực đầu tư phát triển các cụm công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, hệ thống giao thông, chỉnh trang và phát triển các khu dân cư tập trung theo hướng cải thiện nhà ở của nhân dân, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế, xã hội của thời kỳ mới. Tuy nhiên trước tình hình phát triển thị trường bất động sản thiếu tính ổn định và bền vững như hiện nay, huyện đã đề ra các giải pháp đẩy mạnh phát triển thị trường bất động sản, đảm bảo tính ổn định, bền vững, lành mạnh, góp phần phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao đời sống nhân dân, cụ thể như sau:

Đường tỉnh 871B nối liền cụm công nghiệp Gia Thuân

Cấp ủy đảng, chính quyền, các phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Kết luận 36- KL/TW ngày 06/9/2018 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; thực hiện các giải pháp phát triển thị trường bất động sản gắn với phát triển đô thị và đảm bảo về tốc độ đô thị hóa; phát triển đa dạng loại hình nhà ở gắn với chương trình chỉnh trang, phát triển đô thị, ưu tiên phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho công nhân; thu hút đầu tư phát triển bất động sản hiện đại; từng bước hình thành và nâng cao hiệu quả hoạt động của các sàn giao dịch, các hoạt động kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản đảm bảo thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật, khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch bất động sản qua các sàn giao dịch.

Thành lập Ban Chỉ đạo phát triển thị trường bất động sản trên địa bàn huyện, có quy chế, kế hoạch, đề ra các giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện đồng bộ, đảm bảo đúng các quy định của pháp luật; trong đó, chú trọng thực hiện tốt việc quản lý, theo dõi tình hình diễn biến của thị trường bất động sản, tổ chức thực hiện kịp thời, nghiêm túc các quy định pháp luật có liên quan đến thị trường bất động sản; tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy hoạch, kế hoạch phát triển đô thị, góp phần thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển. Nâng cao chất lượng quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch đầu tư phát triển bất động sản, bảo đảm cơ quan nhà nước thực hiện quyền hạn và trách nhiệm đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai, thực hiện nhiệm vụ thống nhất quản lý nhà nước về đất đai; tăng cường công tác quản lý đất đai, đảm bảo mục đích sử dụng đất đúng theo quy hoạch đã được xét duyệt. Từng bước xã hội hoá việc đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; có biện pháp kích cầu hợp lý đối với thị trường nhà ở cho người có thu nhập thấp, người thuộc diện được hỗ trợ về nhà ở; tạo sức cạnh tranh cho thị trường bất động sản trong huyện so với thị trường cả nước, khu vực để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Thực hiện tốt công tác quản lý đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư trên địa bàn huyện, quản lý và ngăn chặn hiệu quả tình trạng phân lô, bán nền trái pháp luật. Phát triển thị trường bất động sản theo hướng thống nhất, công khai, minh bạch, được tin học hoá để tạo bước ngoặt trong cải cách thủ tục hành chính, tích cực phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong quản lý đất đai, minh bạch hoá việc nhà nước giao đất, cho thuê đất cũng như việc tính toán bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, giúp giải quyết tình trạng tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai.

                                                                                                                 Lê Hồng Quân

Liên kết Liên kết