Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Kiểm tra công tác quản lý Nhà nước về Văn thư, Lưu trữn ăm 2021 trên địa bàn huyện
12/06/2021

Thực hiện Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 10/3/2021 của Ủy ban nhân dân huyện (UBND) về công tác Văn thư, Lưu trữ trên địa bàn huyện năm 2021; Để kịp thời đánh giá kết quả, những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, vừa qua Ủy ban nhân dân (UBND) huyện ban hành kế hoạch kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2021.

Việc kiểm tra nhằm mục đích đánh giá tình hình thực tế những mặt đã làm được, chưa làm được, tìm ra nguyên nhân, biện pháp xử lý, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện xem việc triển khai thực hiện các chế độ, quy định của Nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ tại các xã, thị trấn. Qua đó, yêu cầu các cơ quan, đơn vị tăng cường chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác văn thư, lưu trữ tại địa phương.

Nội dung kiểm tra như công tác triển khai, thực hiện các văn bản quan đến công tác Văn thư, Lưu trữ bao gồm việc soạn thảo và ban hành văn bản; việc quản lý văn bản đi, văn bản đến; việc xây dựng, ban hành Danh mục hồ sơ năm 2021, hướng dẫn lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu và lưu trữ cơ quan; việc lập hồ sơ công việc của cán bộ, công chức, viên chức (theo danh mục hồ sơ, kể cả hồ sơ phát sinh) trên văn bản giấy và trên văn phòng điện tử; việc nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan; việc quản lý và sử dụng con dấu.

Thực hiện hoạt động nghiệp vụ lưu trữ: việc chỉnh lý tài liệu tồn đọng; việc bố trí kho lưu trữ: diện tích, trang thiết bị, biện pháp bảo quản an toàn tài liệu lưu trữ; việc tổ chức phục vụ khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ; việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác văn thư, lưu trữ và tìm ra những thuận lợi, khó khăn và đề xuất kiến nghị.

Về đối tượng kiểm tra bao gồm các cơ quan chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp công lập và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. Thời gian kiểm tra dự kiến trong quý 3.

Ủy ban nhân dân huyện giao Phòng Nội vụ chủ trì phối hợp các cơ quan tổ chức thực hiện, sau kiểm tra báo cáo kết quả về UBND huyện để có hướng chỉ đạo khắc phục kịp thời./.

Nhật Lam

 

Liên kết Liên kết