Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện năm 2020
08/02/2020

Vừa qua, UBND huyện ban hành kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện năm 2020.

Theo đó, kế hoạch thể hiện rõ mục đích, yêu cầu thực hiện trong năm 2020 như: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013, Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2019 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tổ chức thi hành kịp thời, đầy đủ, nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành trong lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính; kiến nghị các giải pháp hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các ngành, các cấp, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong quá trình thi hành pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. ập trung giải quyết những vấn đề còn gặp nhiều phức tạp, khó khăn, vướng mắc trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, nhằm góp phần đảm bảo trật tự, kỷ cương xã hội, phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Đồng thời, bảo đảm các điều kiện về nhân lực và kinh phí phục vụ công tác xử lý vi phạm hành chính, thực hiện các nội dung của Kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Về nội dung thực hiện cụ thể như tổ chức thi hành và theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Tham gia xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.  Thống kê, báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, UBND huyện giao Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban ngành huyện, các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn huyện, UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

                                                                                                                                                                         Ngọc Thanh

Liên kết Liên kết