Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Huyện Gò Công Đông Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ giải quyết bồi thường
21/05/2019

Thực hiện Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 11/4/2019 của Ủy ban nhân dân huyện về tập huấn kỹ năng nghiệp vụ giải quyết bồi thường. Ngày 17/5/2019 tại Hội trường UBND huyện. Phòng Tư pháp huyện tham mưu UBND huyện tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ giải quyết bồi thường năm 2019.

Để trang bị thêm một số kỹ năng, nghiệp vụ giải quyết bồi thường cho cán bộ, công chức, viên chức nắm rõ, thực hiện đồng bộ và hiệu quả Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (Nghị định số 68/2018/NĐ-CP) và Thông tư số 04/2018/TT-BTP ngày 17/5/2018 của Bộ Tư pháp ban hành một số biểu mẫu trong công tác bồi thường Nhà nước (Thông tư số 04/2018/TT-BTP).

Tham dự có 77 đại biểu là Thủ trưởng và 01 cán bộ của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện; Ủy ban nhân dân, công chức Tư pháp – Hộ tịch, công chức địa chính-Xây dựng – Môi trường và Trưởng công an cấp xã.

Nội dung tập huấn: Giới thiệu một số nội dung cơ bản của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành

Qua tập huấn  nâng cao vai trò trách nhiệm, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức trong việc tham mưu, thực hiện công tác quản lý Nhà nước về bồi thường của địa phương. Giúp Ủy ban nhân dân huyện kịp thời theo dõi tình hình quản lý Nhà nước về công tác bồi thường trên địa bàn huyện

                                                                                                                                     PHÒNG TƯ  PHÁP HUYỆN GÒ CÔNG ĐÔNG

Liên kết Liên kết