Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Gò Công Đông được giao 1.465 biên chế trong năm 2020
10/01/2020

Ngày 06/01/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ký Quyết định số 08/QĐ-UBND về việc giao số lượng người làm việc năm 2020. Đơn vị huyện Gò Công Đông được tỉnh giao 1.456 người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và 07 người làm việc trong các Hội.

Giờ làm việc của công chức Bộ phận một cửa huyện

Theo quyết định, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị báo cáo kết quả giao và kết quả sử dụng người làm việc hàng quý về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) để theo dõi. Đồng thời bố trí, sử dụng số lượng người làm việc có hiệu quả, đảm bảo thực hiện nghiêm chủ trương tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

 

                                                                                                                                 Lê Hồng Quân

Liên kết Liên kết