Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Gò Công Đông tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX và tổng kết 10 năm thi hành Luật HTX
31/10/2021

Sáng ngày 28/10/2021, Huyện Gò Công Đông tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã (HTX). Ông Lê Văn Sơn – Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Ông Lê Văn Sơn – Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho 08 tập thể

Qua 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, tình hình phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn huyện đã có những chuyển biến tích cực. Các HTX đã từng bước củng cố, đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động, đồng thời tập trung đổi mới phương thức quản lý, đảm bảo ổn định giá thành sản phẩm, tích cực liên doanh, liên kết với các HTX, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh cung cấp các dịch vụ đầu vào và bao tiêu sản phẩm đầu ra cho người dân. Đến nay, toàn huyện có 16 HTX và 01 quỹ tín dụng nhân dân, với 2.433 thành viên (tăng 10 HTX và 1.359 thành viên so với năm 2001). Tổng vốn điều lệ của các hợp tác xã là 5.167 triệu đồng, doanh thu bình quân ước đạt 3,8 đồng/năm. Có thể thấy, kinh tế tập thể, HTX đã đóng góp quan trọng cho sự phát triển chung của huyện; phát huy vai trò trong xây dựng nông thôn mới, góp phần tích cực vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, thúc đẩy kinh tế phát triển...

      Kết luận Hội nghị, ông Lê Văn Sơn – Chủ tịch UBND huyện đề nghị trong thời gian tới các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, nhà nước về phát triển kinh tế tập thể; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng về năng lực quản lý, điều hành của cán bộ HTX; Xây dựng các mô hình Hợp tác kiểu mới hoạt động đúng bản chất, mang lại hiệu quả kinh tế. Tiếp tục hỗ trợ chính sách đầu tư cho các hợp tác xã làm ăn có hiệu quả; áp dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, kinh doanh…

      Dịp này, Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Đông tặng giấy khen cho 08 tập thể có thành tích tốt trong 20 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX và Luật HTX năm 2012.

Quốc Toàn

Trung tâm VHTT&TT huyện GCĐ

Liên kết Liên kết