Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Gò Công Đông: Thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật” năm 2019
15/08/2019

​Ngày 06/8, Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Đông ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật” năm 2019.

Mục đích của Đề án là tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; Tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hình thức, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội.

Nội dung hoạt động: Phối hợp cung cấp, tích hợp thông tin, số liệu phố biến, giáo dục pháp luật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao để đăng tải trên cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Tư pháp.

Ủy ban nhân dân huyện giao Phòng Tư pháp chủ trì hướng dẫn các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện về xác định những nội dung cần cung cấp cho Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện để đăng tải lên chuyên mục phổ biến, giáo dục pháp luật trên Trang thông tin điện tử của ủy ban nhân dân huyện; Kiểm tra, tổng hợp, đánh giá kết quả triển khai, thực hiện Đề án trên địa bàn huyện báo cáo UBND huyện.

Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân huyện xây dựng, vận hành, quản lý, khai thác chuyên mục phổ biến, giáo dục pháp luật trên Trang thông tin điện tử của ủy ban nhân dân huyện; cập nhật, đăng tải tài liệu, ấn phẩm phổ biển, giáo dục pháp luật, thông tin, số liệu thống kê phục vụ công tác quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật lên chuyên mục phổ biến, giáo dục pháp luật trên Trang thông tin điện tử của ủy ban nhân dân huyện.

Phòng Văn hóa- Thông tin Phối hợp với Văn phòng, Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân huyện trong việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ về xây đựng, vận hành, quản lý, khai thác chuyên mục phổ biển, giáo đục pháp luật trên Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân huyện.

Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện Căn cứ vào nội dung Kế hoạch và điều kiện thực tiễn của cơ quan, đơn vị thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật; chủ động phổi hợp với Phòng Tư pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch.

                                                                                                                                                                                                  Lê Hằng

Liên kết Liên kết