Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Gò Công Đông: Quản lý và sử dụng tốt nguồn vốn trong xây dựng nông thôn mới
29/06/2020

Qua 10 năm (2011-2020) triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Gò Công Đông đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Đạt hiệu quả nhất là việc quản lý và sử dụng nguồn vốn trong xây dựng nông thôn mới. Cụ thể, tổng kinh phí thực hiện đến tháng 3/2020 là: 2.397,39 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương là 130,73 tỷ đồng, chiếm 5,45%; ngân sách tỉnh là 615,59 tỷ đồng, chiếm 25,68%; ngân sách huyện là 149,77 tỷ đồng, chiếm 6,25%; ngân sách xã là 49 tỷ đồng, chiếm 2,05%; vốn tín dụng là 696,28 tỷ đồng chiếm 29,04% (vay từ các tổ chức tín dụng để phát triển sản xuất, kinh doanh, xây dựng nhà ở,....); vốn doanh nghiệp là 261,52 tỷ đồng, chiếm 10,91%; vốn đóng góp của cộng đồng dân cư là 494,5 tỷ đồng, chiếm 20,63%.

Các nguồn vốn đầu tư cho chương trình xây dựng nông thôn mới được Ủy ban nhân dân huyện phân bổ, quản lý, sử dụng đảm bảo đúng nguyên tắc mục đích và đối tượng. Ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện luôn được ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, hoàn thiện các tiêu chí: Giao thông, thủy lợi, trường học, cơ sở vật chất văn hóa của xã, ấp và đầu tư phát triển sản xuất. Huyện đã tập trung triển khai có trọng tâm, trọng điểm nguồn vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án trên địa bàn huyện, trong đó ưu tiên đầu tư các công trình phục vụ phát triển sản xuất, phục vụ dân sinh như: nạo vét kênh mương thủy lợi, xử lý rác thải, giao thông, trường học, trạm y tế...

Công trình Trường Tiểu học Kiểng Phước

Các nguồn vốn của nhân dân đóng góp, nguồn vốn hỗ trợ, tài trợ của các tổ chức, cá nhân và nguồn vốn khác được thực hiện đúng quy định, đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ, do người dân tự bàn bạc, quyết định, thực hiện đúng quy chế dân chủ, không áp đặt. Nhân dân trực tiếp quản lý, quyết định đầu tư theo đúng các hạng mục trong Đề án đã được phê duyệt. Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn do nhân dân đóng góp thông qua các tiểu ban quản lý ấp, ban giám sát đầu tư cộng đồng, qua đó đảm bảo sự đồng thuận trong nhân dân, đáp ứng được yêu cầu về tiến độ, chất lượng xây dựng các công trình phúc lợi phục vụ nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trên địa bàn huyện.

Từ năm 2011 đến nay, huyện đã quyết liệt trong công tác chỉ đạo thực hiện xử lý nợ đọng trong xây dựng cơ bản, chỉ đạo đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả các quy định của Luật Đầu tư công và Chỉ thị của Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Ủy ban nhân dân huyện đã đưa ra các giải pháp hành chính kiểm soát chủ trương đầu tư mới. Song song đó, tập trung đầu tư hạ tầng quỹ đất tạo kinh phí chi trả nợ đọng và đầu tư phát triển. Hàng năm, kết quả thu từ đấu giá quyền sử dụng đất đều đạt và vượt dự toán tỉnh giao. Từ kết quả đó, cùng với những quyết tâm và nỗ lực trong định hướng, chỉ đạo, Ủy ban nhân dân huyện đã thực hiện tốt việc xử lý, kiểm soát, hạn chế phát sinh nợ mới. Tính đến thời điểm tháng 05/2020 trên địa bàn huyện Gò Công Đông không có nợ đọng trong xây dựng nông thôn mới.

                                                                    Lê Hồng Quân

Liên kết Liên kết